Powrót

Komunikat OSP w sprawie konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie oraz CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie

7 sierpnia 2020, 15:45

Komunikat OSP w sprawie konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie oraz CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie) oraz do IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie).

Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/13/2020 IRiESP oraz CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie, które w dniu 7 sierpnia 2020 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektów ww. Kart aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 21 sierpnia 2020 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektów ww. Kart aktualizacji, w wersji edytowalnej, odpowiednio na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/13/2020 IRiESP - Korzystanie oraz Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/28/2020 IRiESP - Bilansowanie, dołączonych do niniejszego komunikatu i dostępnych w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej OSP. Na wskazany wyżej numer faksu lub adres mailowy prosimy również przesłać formularz, podpisany zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi. Jednocześnie zastrzegamy, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.