Powrót

Komunikat OSP w sprawie projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

14 maja 2010, 00:00

Komunikat OSP w sprawie projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Zważywszy na zgłaszane przez użytkowników systemu wnioski o udostępnienie wykazu i zakresu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), w związku z rozpoczętym z dniem 11 maja 2010 r. procesem konsultacji projektu IRiESP, dostosowanej do wymagań przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), Operator Systemu Przesyłowego (OSP) wyjaśnia, co następuje.

Poddany procesowi konsultacji projekt IRiESP składa się z trzech części: (i) IRiESP - Część ogólna, (ii) IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie) oraz (iii) IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie).

Projekt IRiESP - Część ogólna jest przygotowaną przez OSP nową częścią Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Część ta zawiera postanowienia określające podstawowe obowiązki OSP, podstawy prawne opracowania IRiESP, zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESP oraz jej strukturę, tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESP. Dotychczas analogiczne zapisy były zawarte w pkt. I.A - I.D IRiESP - Korzystanie oraz pkt. 1.1 - 1.4 IRiESP-Bilansowanie. Zważywszy, iż zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne w brzmieniu nadanym ww. nowelizacją, cała IRiESP będzie podlegać zatwierdzeniu w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, opracowanie Części ogólnej IRiESP w miejsce dotychczasowych rozdziałów odzwierciedlonych w pozostałych dwóch częściach IRiESP jest uzasadnione.

Projekt IRiESP - Korzystanie, opracowany został na podstawie obowiązującej obecnie tej części IRiESP. Mając na uwadze zakres zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo energetyczne przedmiotowa część IRiESP została poddana zasadniczym zmianom, w ramach których zmodyfikowano szereg dotychczas obowiązujących zapisów oraz wprowadzono wiele nowych punktów.

W szczególności w poddanym procesowi konsultacji projekcie IRiESP - Korzystanie zasadniczym zmianom poddano postanowienia obejmujące:

  1. przyłączanie do sieci;
  2. wymagania dotyczące jakości i niezawodności pracy sieci zamkniętej;
  3. wymagania i zalecenia techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wytwórców energii elektrycznej przyłączanych do sieci oraz wymagania techniczne i warunki pracy farm wiatrowych przyłączonych do sieci zamkniętej;
  4. korzystanie z sieci elektroenergetycznych, w tym w szczególności wprowadzono  nowy rozdział dotyczący odpowiedzialności odszkodowawczej OSP w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej;
  5. planowanie rozwoju i współpracę w celu skoordynowania rozwoju sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV (wprowadzono m.in. nowy rozdział dotyczący oceny i kryteriów ocen prac analitycznych);
  6. przerwy i ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz monitorowanie pracy systemu oraz zapobieganie zagrożeniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej;
  7. wymianę informacji pomiędzy OSP a użytkownikami systemu,
  8. wykorzystywane przez OSP systemy teleinformatyczne.

Ponadto, opracowano i dodano do IRiESP – Korzystanie, jako Załącznik nr 1, Zasady wyznaczania zdolności przesyłowych na liniach wymiany międzysystemowej. Zaktualizowano też definicje stosowanych pojęć a także zaktualizowano i usunięto nieścisłości w redakcji.

IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, nie wymagała tak znacznych zmian jak IRiESP - Korzystanie. Zakres zmian IRiESP - Bilansowanie został przedstawiony w załączonym do niniejszego komunikatu dokumencie „Informacja o zmianach wprowadzanych do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi w związku z jej dostosowaniem do znowelizowanych przepisów ustawy Prawo energetyczne”.

Wszystkie poddane procesowi konsultacji części projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, zostały opublikowane na stronie internetowej OSP w formacie PDF, umożliwiającym wyszukiwanie, kopiowanie a następnie konwersję poszczególnych fragmentów tekstu IRiESP.