Powrót

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Regulaminu rynku mocy

2 września 2021, 17:05

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Regulaminu rynku mocy

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247 z późn. zm., dalej „ustawa”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Regulaminu rynku mocy, który 2 września 2021 r. został zamieszczony na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: https://www.pse.pl/karta-aktualizacji-nr-rrm/z/3/2021

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji polegają na doprecyzowaniu wzoru wykorzystywanego do wyznaczenia skorygowanego obowiązku mocowego (SOM) poprzez odzwierciedlenie w formule wyznaczania wartości SOM składnika określającego wymagany poziom rezerw mocy.

Wprowadzenie zmian w powyższym zakresie zapewni ogłoszenie okresu zagrożenia z wartością SOM adekwatną do poziomu zdolności wytwórczych oraz redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną wymaganych ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do krajowych odbiorców.

PSE S.A., wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informują o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 16 września 2021 r.;
  • adresie poczty elektronicznej rynek.mocy@pse.pl, na które należy przekazywać uwagi.

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/3/2021 Regulaminu rynku mocy wraz z załącznikami:

Uwagi do projektu Karty aktualizacji należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej na załączonym powyżej formularzu. PSE S.A. zastrzegają, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać przez PSE S.A. pozostawione bez rozpatrzenia.