Powrót

Informacja dot. ograniczenia udostępnianych przez PSE-Operator S.A. zdolności przesyłowych w kierunku eksportu

11 marca 2008, 00:00

Informacja dot. ograniczenia udostępnianych przez PSE-Operator S.A. zdolności przesyłowych w kierunku eksportu
PSE-Operator jako operator systemu przesyłowego (OSP) jest odpowiedzialny  za zapewnienie bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Dla skutecznej realizacji tego obowiązku, przy podejmowaniu decyzji o wielkościach zdolności przesyłowych udostępnianych uczestnikom rynku dla eksportu energii elektrycznej, musi brać pod uwagę obok warunków pracy sieci także prognozowany bilans krajowych zdolności wytwórczych, a w szczególności prognozowany poziom rezerw operacyjnych dostępnych dla OSP.

Znaczne ograniczenia udostępnianych przez PSE-Operator S.A. w ostatnim okresie zdolności przesyłowych w kierunku eksportu, wynikają z trudnej sytuacji bilansowej w KSE (deficyt mocy wytwórczych) w związku z utrzymywaniem się bardzo wysokiego poziomu zgłaszanych przez wytwórców niedyspozycyjności jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (o ok. 2000 MW powyżej rejestrowanego w podobnym okresie roku poprzedniego). Jako przyczyny niedyspozycyjności wytwórcy podają m.in. trudności w pozyskaniu wymaganej ilości i jakości węgla kamiennego oraz uwarunkowania ekologiczne (przekroczenia limitów emisji zanieczyszczeń).

W okresie stycznia i lutego br. rezerwy mocy dostępnej dla operatora utrzymywały się na bardzo niskim poziomie, a w przypadku kilkunastu dni roboczych nawet znacznie poniżej poziomu wymaganego dla normalnej pracy KSE.

Długotrwały charakter zgłaszanych przez wytwórców przyczyn niedyspozycyjności jednostek wytwórczych oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem mogą one wpływać na wielkość rezerw mocy dostępnych dla OSP także w kolejnych miesiącach roku. 

Zgłoszone przez wytwórców harmonogramy planowanych remontów jednostek wytwórczych oraz zakres niezbędnych do realizacji prac modernizacyjnych w sieci przesyłowej powodujących okresowe ograniczenia w wykorzystaniu zdolności wytwórczych elektrowni jednoznacznie wskazują na możliwość utrzymywania się bardzo trudnej sytuacji bilansowej KSE przez cały rok.

W przypadkach, gdy sytuacja bilansowa w KSE jest lepsza od wcześniej przewidywanej, PSE Operator udostępnia odpowiedni poziom zdolności przesyłowych dla eksportu energii elektrycznej w ramach aukcji dziennych. W tym horyzoncie czasowym (dzień przed) mniejsza jest niepewność związana z decyzjami wytwórców podyktowanymi wyżej wspomnianymi przyczynami. Taka sytuacja ma miejsce obecnie – w pierwszych dniach marca PSE Operator udostępniał w ramach aukcji dziennych zdolności przesyłowe w kierunku eksportu na poziomie porównywalnym z wielkościami zdolności przesyłowych udostępnionymi w styczniu i lutym w aukcjach miesięcznych (w miesiącach tych nie udostępniano zdolności w ramach aukcji dziennych).

Zdolności przesyłowe udostępniane uczestnikom rynku w kierunku importu od lat kształtują się na poziomie bliskim zera dla przekroju synchronicznego (zdolności przesyłowe liczone są dla przekroju UCTE – Polska, a nie dla poszczególnych krajów). Podstawową przyczyną takiej sytuacji są występujące w regionie Europy Środkowej przepływy karuzelowe, których wielkość rośnie z roku na rok proporcjonalnie do przyrostu mocy elektrowni wiatrowych instalowanych w północnej części UCTE. Przy aktualnym stanie konfiguracji KSE przepływy te mogą zajmować całość zdolności przesyłowych KSE w kierunku importu uniemożliwiając udostępnienie ich uczestnikom rynku. Wielkość przepływów karuzelowych dotykających KSE jest trudna do przewidzenia z wyprzedzeniem większym niż 24 godziny, a często kilkugodzinnym, gdyż zależy nie tylko od wielkości generacji wiatrowej w północnej części UCTE, ale także od rozkładu generacji praktycznie w całym obszarze UCTE, z wyjątkiem półwyspu Iberyjskiego. Z tego powodu PSE-Operator nie może udostępniać zdolności przesyłowych w ramach aukcji dziennych, gdyż nie jest w stanie zapewnić fizycznej realizacji odpowiednich transakcji handlowych.