Powrót

Informacja dotycząca rozpoczęcia świadczenia usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego z Kontrahentem OSP typu Operator Systemu Dystrybucyjnego nieposiadający bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową

30 listopada 2010, 00:00

Informacja dotycząca rozpoczęcia świadczenia usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego z Kontrahentem OSP typu Operator Systemu Dystrybucyjnego nieposiadający bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową
Uwarunkowania Prawne. Zważywszy na wejście w życie z dniem 11 marca 2010 r. Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 21, poz. 104) (dalej ustawa zmieniająca) zmieniony został tryb oraz kryteria wyznaczania operatorów systemów elektroenergetycznych.

W świetle regulacji przyjętych w znowelizowanej ustawie – Prawo energetyczne operatorów systemów dystrybucyjnych, w tym operatorów systemów dystrybucyjnych, których sieć nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wyznacza Prezes URE w drodze decyzji:

  • I. na wniosek właściciela sieci lub instalacji, o których mowa w art. 9h ust. 1 ustawy,
  • II. z urzędu w przypadkach określonych w art. 9h ust. 9 ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust 1 i 2 ustawy zmieniającej, właściciel sieci dystrybucyjnej w terminie do 11 września 2010r. był zobowiązany wstąpić z wnioskiem do prezesa URE o wyznaczenie na OSD bądź powierzyć innemu przedsiębiorstwu energetycznemu, w drodze umowy, pełnienie obowiązków OSD i wystąpić z wnioskiem do Prezesa URE o wyznaczenie tego przedsiębiorstwa operatorem dla swojej sieci.

Sposób uregulowań umownych pomiędzy nowymi OSDn a PSE Operator S.A.

W przypadku przedsiębiorstw energetycznych, których sieć nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową uregulowania umowne z PSE Operator SA w zakresie opłaty przejściowej, będą możliwe po wyznaczeniu przez Prezesa URE tych przedsiębiorstw na OSD. Uregulowania umowne dotyczące opłaty przejściowej zastaną zrealizowane poprzez zawarcie przez PSE Operator SA z OSDn umowy o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego. Do sporządzenia ww. umowy, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie do PSE Operator SA - Departament Przesyłu „Wniosku o zawarcie Umowy o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego z Kontrahentem Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. typu Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową (OSDn)”, który udostępniony jest na stronie internetowej naszej firmy: http://www.pseoperator.pl/index.php?modul=10&gid=410 .

PSE Operator S.A. proponuje przedsiębiorstwom energetycznym ubiegającym się o statut OSD, aby wystąpiły do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą, aby decyzja wyznaczająca na OSD, wydana była, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do daty rozpoczęcia pełnienia przez w/w przedsiębiorstwo tej funkcji. Miesięczny okres pozwoli przedsiębiorstwu energetycznemu
i PSE Operator S.A. na uregulowanie wzajemnych stosunków umownych.

Informacja dla OSDn w sprawie rozliczeń opłaty przejściowej.

W myśl Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej operatorzy systemów dystrybucyjnych są płatnikiem opłaty przejściowej. Operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy nie posiadają miejsc dostarczania z sieci przesyłowej i których sieci są przyłączone do sieci operatora dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadającego miejsca dostarczania z sieci przesyłowej, w przypadku gdy dokonują zakupu energii od osób trzecich i zużywają tę energię na własny użytek tj. na użytek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż świadczenie usług dystrybucji, w tej części są traktowani jako odbiorca końcowy i wnoszą opłatę przejściową do OSD posiadającego miejsca dostarczania z sieci przesyłowej, do którego sieci są przyłączeni. Ponadto operator systemu dystrybucyjnego nie posiadający miejsc dostarczania z sieci przesyłowej zobowiązany będzie pobierać opłatę przejściową od odbiorców końcowych przyłączonych do swojej sieci, i przekazywać ją do PSE Operator S.A..