Powrót

Informacja dotycząca umów o świadczenie usług przesyłowych

30 czerwca 2006, 11:58

Informacja dotycząca umów o świadczenie usług przesyłowych
Uprzejmie informujemy o działaniach podejmowanych przez PSE-Operator S.A. związanych z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2006 r. IRiESP, której część - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 lutego 2006 r.

Obowiązek opracowania i wdrożenia IRiESP jest nałożony na Operatora przez ustawę - Prawo energetyczne. Jako przedsiębiorstwo niezależne od innej działalności nie związanej z przesyłaniem energii elektrycznej PSE-Operator S.A. zaproponował w IRiESP uregulowania wpisujące się w kierunki wytyczone przez dyrektywy Unii Europejskiej, mające na celu otwarcie rynku energii.

Zważywszy iż OSP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma obowiązek świadczyć usługi przesyłania energii elektrycznej na warunkach określonych w IRiESP, implikuje to konieczność dostosowania warunków świadczenia tych usług, określonych w obowiązujących umowach o świadczenie usług przesyłowych, do postanowień IRiESP. W tym celu PSE-Operator S.A. opracował standardy umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej które, celem umożliwienia Klientom wcześniejszego zapoznania się z ich postanowieniami, zostały opublikowane wraz ze stosownym komunikatem na stronie internetowej PSE-Operator S.A. o czym poinformowano Klientów stosownym pismem.

PSE-Operator S.A. zaprezentował swoim kontrahentom standardy umów w kształcie odpowiadającym stanowi faktycznemu i prawnemu z daty jego opracowywania.

W oparciu o standardy zaproponowane zostały indywidualne umowy. Jednakże część przedsiębiorstw energetycznych nie zaakceptowała propozycji, tym samym blokując wprowadzenie niektórych mechanizmów liberalizujących rynek energii w Polsce.

PSE-Operator S.A. zdecydował się wypowiedzieć dotychczasowe umowy ze skutkiem na koniec 2006 r. z przedsiębiorstwami energetycznymi, które nie zaakceptowały propozycji ich rozwiązania na zasadzie porozumienia stron celem zawarcia umów wdrażających nowe zasady zawarte w obowiązującej od 1 czerwca 2006 r. IRiESP.

Umowy na starych zasadach będą obowiązywały do końca roku. Do tego czasu Operator ma nadzieję wynegocjować nowe umowy w oparciu o zaproponowane standardy.