Powrót

Informacja o współpracy PSE-Operator S.A. z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi

7 grudnia 2006, 00:00

Informacja o współpracy PSE-Operator S.A. z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi
PSE-Operator S.A. informuje o istotnym rozszerzeniu zakresu współpracy z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi. Po zawarciu pierwszej umowy ramowej z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, o czym informowaliśmy w dniu 7 sierpnia br., podpisano kolejne umowy ramowe z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Energetyki oddział Gdańsk. W trakcie uzgodnień są podobne umowy z Politechniką Śląską, Katedrą Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. Celem powyższych umów ramowych jest uzgodnienie  zasad współpracy, w tym zapewnienie wsparcia PSE-Operator w realizacji statutowych zadań Operatora Systemu Przesyłowego ze strony krajowych jednostek naukowo-badawczych o uznanym autorytecie naukowym.

Pierwszym efektem współpracy była weryfikacja, opracowanego przez Komisję Badania Awarii powołaną Uchwałą Zarządu PSE-Operator S.A. w dniu 27 czerwca 2006 r., raportu wstępnego z analizy awarii napięciowej w KSE w dniu 26 czerwca br. wykonana przez pracowników Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej (Raport wstępny, jak również wyniki weryfikacji zostały przekazane Ministerstwu Gospodarki). 

W oparciu o zawarte umowy ramowe utworzony został zespół specjalistów dla dokonania wszechstronnej oceny zdarzeń w dniu 26 czerwca i opracowania raportu końcowego. Pracami zespołu kieruje Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, a potwierdzenie uczestnictwa zgłosiły: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Instytut Energetyki oddział Gdańsk, Politechnika Śląska, Katedra Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W pracach zespołu zostaną wykorzystane m.in. wyniki symulacji uzyskanych przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego przez Instytut Energetyki oddział Gdańsk modelu matematycznego, umożliwiającego odtworzenie przebiegu awarii. Model ten został opracowany w oparciu o dane źródłowe pochodzące z systemów pomiarowych PSE-Operator S.A. oraz uzyskane bezpośrednio ze Spółek Dystrybucyjnych i Elektrowni. Pozwala on na symulację i ocenę działania poszczególnych układów regulacji. Raport końcowy zawierał będzie nie tylko ocenę przyczyn i przebiegu awarii, ale także wnioski dotyczące zakresu niezbędnych zmian. Zakończenie prac nad raportem jest przewidywane na początku 2007 r.   

Kolejne obszary współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, z którymi PSE-Operator ma zawarte umowy ramowe,  będą określane zgodnie z potrzebami.