Powrót

Informacja OSP dotycząca zasad wprowadzania ograniczeń i przekazywania informacji o stopniach zasilania

11 sierpnia 2015, 00:00

Informacja OSP dotycząca zasad wprowadzania ograniczeń i przekazywania informacji o stopniach zasilania
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej  „OSP”), w związku z:
 • licznymi wystąpieniami odbiorców objętych ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, dotyczącymi zmiany stopni zasilania z uwagi na indywidualne potrzeby i uwarunkowania prowadzonej działalności;
 • licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu informowania odbiorców objętych ograniczeniami o obowiązujących stopniach zasilania,

wyjaśniają że zważywszy na powołane poniżej regulacje nie mogą uwzględniać indywidualnych wystąpień o zmianę wielkości planowanych lub wprowadzonych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, ani tym bardziej wprowadzać ograniczeń w sposób indywidualnie określony, w oparciu o wystąpienia w tym zakresie do OSP.

OSP wskazuje na następujące uwarunkowania prawne wprowadzania przez OSP ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) przewiduje, w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wprowadzanie przez OSP ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Ograniczenia te są wprowadzane po wyczerpaniu przez OSP we współpracy z użytkownikami systemu elektroenergetycznego, w tym z odbiorcami energii elektrycznej, wszelkich możliwych działań mających na celu usunięcie zagrożenia i zapobieżenie jego negatywnym skutkom.   

 2. Sposób wprowadzania powołanych ograniczeń określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007r. Nr 133 poz. 924), zwane dalej „Rozporządzeniem”.   

 3. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorców, dla których wielkość mocy umownej określonej w zawartych umowach sprzedaży, umowach o świadczenie usług przesyłania albo dystrybucji lub umowach kompleksowych ustalona została powyżej 300 kW.  W powołanych umowach powinna być również określona wielkość maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, przyporządkowana odbiorcy w poszczególnych stopniach zasilania oraz zasady przekazywania informacji w tym zakresie.

 4. Powołane wielkości maksymalnego poboru energii elektrycznej dla poszczególnych odbiorców są określone w planach wprowadzania ograniczeń, opracowywanych przez operatora do którego sieci dany odbiorca jest przyłączony. OSP sporządza plan wprowadzania ograniczeń w oparciu o przekazane przez operatorów systemów dystrybucyjnych zbiorcze dane, dotyczące wielkości maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej określone w umowach zawartych przez tych operatorów z ich odbiorcami.

 5. Przepisy Rozporządzenia zawierają zakazy przedmiotowe stosowania ograniczeń. W tym zakresie ograniczenia nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. Ogólny zakaz o charakterze mieszanym (podmiotowo-przedmiotowym) odnosi się do zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:
  1. bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych w przepisach odrębnych,
  2. opieki zdrowotnej,
  3. telekomunikacji,
  4. edukacji,
  5. wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
  6. wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców,
  7. ochrony środowiska.

 6. Zakazy podmiotowe stosowania ograniczeń dotyczą odbiorców energii elektrycznej, dla których wielkość mocy umownej określonej w umowach ustalona została poniżej 300 kW, oraz innych następujących, podmiotów:
  1. szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego;
  2. obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym;
  3. porty lotnicze;
  4. obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej;
  5. obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki lub państwa, określone w przepisach odrębnych;
  6. obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji, negatywnie oddziaływujących na środowisko.

 7. Wielkości planowanych ograniczeń w poborze energii elektrycznej ujęte w planach ograniczeń określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:
  1. 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej określonej w zawartych umowach (powołanych w pkt. 3 powyżej),
  2. stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżanie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę;
  3. 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń i zakłóceń, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

 8. Ograniczenia w poborze energii elektrycznej są realizowane przez odbiorców stosowanie do komunikatów operatorów o obowiązujących stopniach zasilania. Komunikaty OSP o obowiązujących stopniach zasilania, o których mowa w pkt. 7 powyżej, wprowadzane jako obowiązujące w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin, są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych, w programie I Polskiego Radia o godzinie 7.55 i 19.55 oraz na stronie internetowej OSP.

 9. W przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w komunikatach radiowych, odbiorcy są powiadamiani indywidualnie przez operatora, z którym łączy ich umowa powołana w pkt. 3 powyżej, w formie pisemnej lub w sposób określony w tej umowie, albo za pomocą innego środka komunikowania się w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 10. Powiadomienia, o których mowa w pkt. 9 powyżej są obowiązujące dla odbiorcy w pierwszej kolejności w stosunku do powiadomień ogłaszanych w komunikatach radiowych.

 11. Ograniczenia w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej są wprowadzane na podstawie Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej opracowanego przez OSP i uzgodnionego z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz na podstawie planów wprowadzania ograniczeń opracowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i uzgodnionych przez nich z OSP.   Powołane plany mają zastosowanie do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzanych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia jak również do ograniczeń wprowadzanych przez OSP do czasu wejście w życie powołanego rozporządzenia.

Uwzględniając powyższe niniejszy komunikat zawiera więc stanowisko OSP wobec wystąpień kierowanych do OSP i pytań o sposób przekazywania informacji o wprowadzanych ograniczeniach.