Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP w sprawie opracowania wstępnej propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

15 września 2017, 13:00

Informacja OSP w sprawie opracowania wstępnej propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
(Kodeks Sieci RfG) i rozpoczęcia procesu konsultacji z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) i opiniowania propozycji wymogów.

PSE S.A. informują, że opracowały wstępną propozycję wymogów dla modułów wytwarzania energii, do których opracowania operatorzy systemów przesyłowych (OSP) i operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) są zobowiązani na podstawie art. 7 ust. 3 tego Kodeksu: LINK. Jednocześnie zapraszamy OSD do wzięcia udziału w procesie konsultacji oraz inne podmioty sektora energetycznego do opiniowania wstępnej propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii.

Szczegółowe informacje nt. wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci RfG oraz procesu ich konsultacji z OSD i opiniowania znajdują się w Dokumencie wyjaśniającym, dostępnym pod adresem: LINK.

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających Wytwórców oraz OSD. Celem spotkań jest przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii oraz pozyskanie opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci RfG zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniżej przedstawiony został harmonogram planowanych spotkań:

 

1. Spotkania z przedstawicielami sektora energetycznego

 

1) Spotkanie ogólne (wstępne) – przedstawienie i omówienie wymogów dla modułów wytwarzania energii (PGM)

·         Termin spotkania: 4 października 2017

·         Uczestnicy: PTEZ, TGPE, TEW, TRMEW, PSEW, PIB, PIG EOiR, PTF, PTES, PTMEW, oraz PTPiREE i OSDnEE

 

2) Spotkanie dotyczące wymogów ogólnych

·         Termin spotkania: 19 października 2017

·         Uczestnicy: PTEZ, TGPE, TEW, TRMEW, PSEW, PIB, PIG EOiR, PTF, PTES, PTMEW, oraz PTPiREE i OSDnEE

 

3) Spotkanie dotyczące wymogów dla maszyn synchronicznych

·         Termin spotkania: 26 października 2017

·         Uczestnicy: PTEZ, TGPE, TEW, PIB, PIG EOiR oraz PTPiREE, OSDnEE

 

4) Spotkanie dotyczące wymogów dla modułów parku energii (PPM) oraz morskich PPM

·         Termin spotkania: 9 listopada 2017

·         Uczestnicy: PSEW, PIB, PIG EOiR, PTF, PTES, PTMEW oraz PTPiREE, OSDnEE

 

5) Spotkanie końcowe

·         Termin spotkania: 30 listopada 2017

·         Uczestnicy: PTEZ, TGPE, TEW, TRMEW, PSEW, PIB, PIG EOiR, PTF, PTES, PTMEW, oraz PTPiREE OSDnEE

 

2. Spotkania konsultacyjne z OSD

 

Spotkania dotyczące wymogów, które mają zostać opracowane przez OSP w koordynacji z OSD lub przez OSD

·         Termin spotkania 1: 21 września 2017

·         Termin spotkania 2: 7 grudnia 2017

·         Uczestnicy: PTPiREE oraz OSDnEE

 

Rozwinięcie skrótów:

·         PTPiREE: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;

·         OSDnEE: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej;

·         PTEZ: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych;

·         TGPE: Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie;

·         TEW: Towarzystwo Elektrowni Wodnych;

·         TRMEW: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych;

·         PSEW: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej;

·         PIB: Polska Izba Biomasy;

·         PIG EOiR: Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej;

·         PTF: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki;

·         PTES: Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej;

·         PTMEW: Polskie Towarzystwo Morskich Elektrowni Wiatrowych.

 

W celu zwiększenia efektywności spotkań zostały one podzielone na bloki tematyczne, dla których przewidziano oddzielne terminy oraz udział stowarzyszeń reprezentujących różne podmioty sektora energetycznego, których przedmiot działalności istotnie wiąże się z poszczególnymi blokami tematycznymi. Zaznaczamy jednak, że spotkania te mają charakter otwarty i przedstawione powyżej przyporządkowanie nie oznacza ograniczenia możliwości udziału w spotkaniach zainteresowanych podmiotów lub stowarzyszeń do wskazanych w powyższym harmonogramie.

W celu zgłoszenia planowanego udziału prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres implementacjaRfG@pse.pl najpóźniej 5 dni przed terminem spotkania.

W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych danych:

1. Imię i Nazwisko

2. Nazwa Stowarzyszenia (firmy)

3. Stanowisko

4. Marka oraz numer rejestracyjny auta

5. Data spotkania, którego dotyczy zgłoszenie

Uwagi do wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci RfG można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej pod adresem: LINK Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: implemetacjaRfG@pse.pl w terminie do dnia 31.12.2017 r.

W przypadku pytań dotyczących spotkań prosimy o kontakt z Panem Jerzym Rychlakiem, nr tel.: (22) 242-14-40, adres e-mail: jerzy.rychlak@pse.pl, który koordynuje z ramienia PSE S.A. proces wypracowania propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii.