Powrót

Informacja prasowa PSE-Operator S.A. na temat podpisania listu intencyjnego zapowiadającego stworzenie Porozumienia dla powstania nowych rozwiązań prawnych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych

8 maja 2008, 12:05

Informacja prasowa PSE-Operator S.A. na temat podpisania listu intencyjnego zapowiadającego stworzenie Porozumienia dla powstania nowych rozwiązań prawnych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych
Z inicjatywy PSE-Operator S.A. zgłoszonej 8 kwietnia br. powstaje Porozumienie spółek i organizacji związanych z krajową energetyką, którego celem będzie doprowadzenie do zniesienia formalno-prawnych barier dla powstawania i eksploatacji inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu państwowym. List intencyjny o utworzeniu Porozumienia podpisały: GAZ-SYSTEM S.A., Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, PSE-Operator S.A. oraz Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea.

„Porozumienie stawia sobie za cel uświadomienie przedstawicielom rządu i parlamentarzystom, z jakimi problemami w zakresie eksploatacji i rozwoju sieci boryka się polska energetyka. Obowiązek intensyfikacji działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii i inwestycji infrastrukturalnych nakłada na Polskę obowiązująca od 24 lutego dyrektywa SoS (2005/89/EC). Jesteśmy gotowi przedłożyć propozycje konkretnych rozwiązań prawnych regulujących kwestię dostępu do istniejącej i budowy nowej infrastruktury” – powiedziała Stefania Kasprzyk, Prezes Zarządu PSE-Operator S.A.

Przesył i dystrybucja energii mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Narzucone przez Unię Europejską wydzielenie w 2004 roku spółek celowych PSE-Operator S.A. i GAZ-SYSTEM S.A. zwiększyło niezależność przesyłu od obrotu i zapewniło dostęp do sieci innym podmiotom rynkowym, ale nie rozwiązało najistotniejszych problemów sektora. Od 1989 roku liczba nowych sieci w kraju przyrasta nieproporcjonalnie do zapotrzebowania na te towary. Główną barierą w realizacji inwestycji sieciowych są nieuregulowane rozwiązania prawne dotyczące rozwoju i eksploatacji systemów przesyłowych, zwłaszcza tzw. „prawo drogi”.

Wiele z zaprojektowanych przez spółki przesyłowe i dystrybucyjne nowych, w tym strategicznych odcinków sieci gazowych energetycznych, nie może zostać zrealizowanych ze względu na protesty mieszkańców lub sprzeciw władz samorządowych. Doprowadza to, między innymi, do sytuacji, w których rozpoczęte już inwestycje są blokowane w trakcie budowy lub zaplanowane wiele lat temu  - w ogóle nie ruszają. Utrzymywanie takiego stanu rzeczy uniemożliwia realizację misji państwowych spółek energetycznych, związanej z zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego kraju i zagwarantowaniem ciągłości dostaw do odbiorców.  

Ponadto, Polska jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej ma nieuregulowany status gruntów, na których przebiegają sieci energetyczne wybudowane zgodnie z prawomocnymi decyzjami. W konsekwencji, właściciele nieruchomości blokują dostęp do infrastruktury sieciowej, uniemożliwiając przeprowadzenie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych i remontowych. Co więcej, pojawiają się roszczenia wykupu działek lub odszkodowań za korzystanie z nieruchomości od osób, które nabyły te nieruchomości, świadomych przebiegającej przez nie infrastruktury energetycznej.

Porozumienie, które zostanie podpisane przez wyżej wymienione spółki i organizacje, będzie miało charakter wielostronnej umowy o współpracy. Porozumienie to będzie otwarte dla innych podmiotów, które w swojej, istotnej dla interesu publicznego, działalności spotykają się z podobnymi problemami natury formalno-prawnej.