Powrót

Informacja w sprawie możliwości pozyskania przez osoby trzecie prawa do dysponowania nieruchomością PSE Operator S.A.

23 marca 2012, 00:00

Informacja w sprawie możliwości pozyskania przez osoby trzecie prawa do dysponowania nieruchomością PSE Operator S.A.
Informacja w sprawie możliwości pozyskania przez osoby trzecie prawa do dysponowania nieruchomością PSE Operator SA na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Niniejsza Informacja adresowana jest przede wszystkim do podmiotów (przedsiębiorców), eksploatujących urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej lub urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli urządzenia te wchodzą w skład ich przedsiębiorstwa, a względy techniczne lub technologiczne wymagają zlokalizowania części tych urządzeń na nieruchomościach PSE Operator SA.

Ustala się następujące zasady postępowania w sprawach udzielania zgód PSE Operator SA na dysponowanie nieruchomościami PSE Operator SA na cele budowlane w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.):

  1. Przyjmuje się, że formą wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością dla celów budowlanych jest ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu art. 3051 Kodeksu cywilnego.

  2. Służebność przesyłu ustanawia się zarówno dla nowych inwestycji realizowanych przez podmioty trzecie w obrębie nieruchomości PSE Operator SA jak i dla urządzeń istniejących, w przypadku ich modernizacji, wymagających wykazania prawa inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  3. Służebność przesyłu ustanawia się na wniosek zainteresowanego inwestora w sytuacji gdy obowiązek udostępnienia nieruchomości wynika z przepisów ustawy (np. ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) lub też w sytuacji, gdy udostępnienie nieruchomości w celu zainstalowania i utrzymywania urządzeń nie stanowi zagrożenia dla bezpiecznego funkcjonowania sieci przesyłowej.

  4. Służebność przesyłu ustanawia się w drodze „Umowy o ustanowienie służebności przesyłu”, zawieranej z inwestorem w formie aktu notarialnego.

  5. W Umowie o ustanowienie służebności przesyłu ustala się zakres służebności i obowiązki stron przy jej wykonywaniu, wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności i warunki jego płatności oraz inne elementy, stosownie do okoliczności danego przypadku. Załącznikiem do Umowy o ustanowienie służebności przesyłu jest mapa (szkic sytuacyjny) lokalizacyjna dla przebiegu i usytuowania urządzeń.

  6. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu ustalane jest przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, powoływanego przez PSE Operator SA. Koszty rzeczoznawcy majątkowego ponosi inwestor.

  7. W przypadku, gdy wartość nieruchomości PSE Operator SA, obciążanej służebnością przesyłu, przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, ustanowienie służebności przesyłu uzależnione jest od uzyskania przez Zarząd PSE Operator SA zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493, ze zm.) i w związku z art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.).

  8. Ustala się, że termin na wyrażenie, w trybie ustanowienia służebności przesyłu, zgody na udostępnienie podmiotom trzecim nieruchomości PSE Operator SA dla celów budowlanych nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, o którym mowa w pkt 7, nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.