Powrót

Kolejne dwie umowy o dofinansowanie w ramach Projektu Polska-Litwa

20 grudnia 2011, 00:00

Kolejne dwie umowy o dofinansowanie w ramach Projektu Polska-Litwa
20 grudnia w siedzibie PSE Operator zawarto kolejne dwie umowy o dofinansowanie w ramach projektu budowy mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą.

Umowy podpisane przez PSE Operator z Instytutem Nafty i Gazu dotyczą realizacji projektów Budowy linii Ostrołęka- Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew oraz Budowy linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów, stanowiących część projektu Budowy Połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. Inwestycje współfinansowane będą w ramach Działania 10.1, Priorytetu X, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowę zawarto w obecności Adama Zdziebło - sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Mieczysława Kasprzaka - sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, reprezentujących przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W imieniu PSE Operator umowę podpisał Henryk Majchrzak - prezes zarządu oraz Kazimierz Kułaga - członek zarządu. Ze strony Instytutu Nafty i Gazu podpisy złożyła jego dyrektor
prof. Maria Ciechanowska.

Całkowita, przewidywana wartość projektu Budowy linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew wyniesie ponad 620 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 255,4 mln zł. Przewidywana, całkowita wartość projektu Budowy linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów wyniesie ponad 300 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowić będzie 85,33 mln zł. Środki unijne na oba projekty będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa obejmujący 12 inwestycji liniowych i stacyjnych jest istotnym elementem w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. Inwestycja wpisana jest na listę projektów priorytetowych decyzją 1364/2006/WE. W wymiarze lokalnym realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy systemu przesyłowego w północno-wschodniej części Polski. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator jako inwestor oraz beneficjent funduszy wspólnotowych planuje zakończyć realizację zadań wchodzących w skład projektu w bieżącym okresie programowania, tj. do 2015 roku.

Podpisane umowy o dofinansowanie są kolejnymi elementami projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, będącego wspólnym przedsięwzięciem PSE Operator oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego spółki Litgrid.