Powrót

Komunikat dot. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

21 lutego 2006, 00:00

Komunikat dot. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Uprzejmie informujemy, że w okresie od dnia przyjęcia przez Zarząd PSE-Operator S.A. ostatecznego projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej IRiESP-korzystanie) do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej IRiESP-bilansowanie) zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian aktualizacyjnych ww. projektu IRiESP-korzystanie.

Zmiany aktualizacyjne ww. projektu wynikają w szczególności z:

  1. wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz opublikowania na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki projektu ustawy z dnia 19.01.2006 r. o zmianie ustawy-Prawo energetyczne oraz ustawy-Prawo ochrony środowiska;
  2. wprowadzenia autokorekt i zmian redakcyjnych.

Całość proponowanych zmian została zamieszczona w dokumencie „Aktualizacja projektu IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, który w dniu 21.02.2006 r. został opublikowany na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

OSP publikując dokument „Aktualizacja projektu IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, niniejszym informuje o publicznym dostępie do projektu zmian przedmiotowej części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i poddaje te zamiany procesowi konsultacji.

Ze względu na fakt, iż OSP w okresie od dnia 09.09.2005 r. do dnia 09.10.2005 r. poddał procesowi konsultacji projekt IRiESP-korzystanie, wynikiem którego było opublikowanie w dniu 4 listopada 2005 r. na stronie internetowej OSP projektu IRiESP-korzystanie z dnia 28 października 2005 r. wraz z dokumentem „Raport OSP z konsultacji projektu IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag lub propozycji dotyczących wyłącznie zmian projektu IRiESP-korzystanie zamieszczonych w dokumencie „Aktualizacja projektu IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”. W/w uwagi lub propozycje prosimy przesyłać w terminie do dnia 14.03.2006 r.:

1.    na adres e-mailowy: instrukcja@pse-operator.pl
2.    pocztą na adres:
         PSE-Operator S.A.
         Departament Sprzedaży i Rozwoju
         ul. Mysia 2
         00-496 Warszawa
3.    faxem na numer (22) 693-2192.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu IRiESP- Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz o nadsyłanie uwag w szczególności w formie elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej.

Wzór Formularza zgłoszeniowego uwag do aktualizacji projektu IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, dostępny jest na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.