Powrót

Komunikat dotyczący IRiESP - karta aktualizacji 2/2005

18 listopada 2005, 00:00

Komunikat dotyczący IRiESP - karta aktualizacji 2/2005
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2006 r. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Regulaminie Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce, stanowiącym część szczegółową nr 1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (zwanej dalej IRiESP).Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności aktualizacji od 1 stycznia 2006 r. wartości następujących parametrów stosowanych w rozliczeniach na rynku bilansującym:
 1. ceny maksymalnej wytwarzania wymuszonego CWMAX, wykorzystywanej przy wyznaczaniu ceny rozliczeniowej korekty pozycji kontraktowej CRK, równej co do wartości cenie Ck, o której mowa w § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną;
 2. rocznej ceny energii elektrycznej ustalanej w sposób określony w § 31 ust. 1 ww. rozporządzenia, wykorzystywanej przy wyznaczaniu cen rozliczeniowych odchylenia do określenia CROSMIN i CROZMAX, które to wielkości równe są co do wartości cenie Cor.

W związku z powyższym, Operator Systemu Przesyłowego opracował projekt Karty aktualizacji nr 2/2005 IRiESP, który został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl. Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji IRiESP, w terminie do dnia 25.11.2005 r.:

 1. na adres e-mailowy: instrukcja@pse-operator.pl
 2. pocztą na adres:
  PSE-Operator S.A.
  Departament Sprzedaży i Rozwoju
  ul. Mysia 2
  00-496 Warszawa
 3. faxem na numer (22) 693-2192.