Powrót

Komunikat dotyczący korygowania danych pomiarowo-rozliczeniowych odpowiadających MBO i MBW

27 sierpnia 2008, 00:00

Komunikat dotyczący korygowania danych pomiarowo-rozliczeniowych odpowiadających MBO i MBW
W związku z zaistniałym przypadkiem nieprawidłowego zastosowania przepisów IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi punkt 5.3.1.6.5., w wyniku, którego nastąpiło znaczące odchylenie pomiędzy deklarowaną ilością dostaw, a energią rzeczywistą, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie w przepływach finansowych, Operator Systemu Przesyłowego informuje, że przesłane przez OSD dane pomiarowo-rozliczeniowe reprezentujące dostawy energii w sieci dystrybucyjnej nie objętej obszarem RB (MBO i MBW) każdorazowo nadpisują dane pomiarowo-rozliczeniowe wysłane uprzednio.Sytuacja powyższa ma miejsce niezależnie od statusów jakie zostają nadane przez OSD (dana poprawna lub dana niepoprawna) wielkościom odpowiadającym ilościom energii wyznaczonym dla poszczególnych MBO i MBW.