Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat dotyczący rekompensaty finansowej z tytułu redysponowania nierynkowego instalacji PV

24 maja 2023, 13:34

Komunikat dotyczący rekompensaty finansowej z tytułu redysponowania nierynkowego instalacji PV

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 r. wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Właściciele Instalacji PV, które zrealizowały Polecenia, mają prawo do rekompensaty finansowej z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej w ilości, w jakiej zostałaby ona wyprodukowana w przypadku niewydania Polecenia przez PSE S.A. (dalej: „Rekompensata”). Rekompensata będzie wypłacana na podstawie art. 13 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Wypłata Rekompensat dotyczyć będzie wszystkich dotychczas dokonanych Redysponowań Nierynkowych Instalacji PV, tj. zaniżeń wytwarzania energii elektrycznej przez Instalacje PV w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 r.

 

Wniosek o Rekompensatę

Aby otrzymać Rekompensatę właściciel Instalacji PV powinien złożyć do PSE S.A. wniosek o wypłatę rekompensaty finansowej z tytułu Instalacji PV (dalej: „Wniosek o Rekompensatę”). Wniosek o Rekompensatę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu. Oddzielny wniosek o Rekompensatę należy złożyć dla każdego dnia Redysponowania Nierynkowego. W przypadku, w którym Redysponowaniu Nierynkowemu podlegała więcej niż jedna Instalacja PV należąca do danego właściciela, Wniosek o Rekompensatę należy złożyć odrębnie dla każdej z tych instalacji. Wniosek o Rekompensatę zawiera informacje i dane niezbędne do wyznaczenia oraz wypłacenia Rekompensaty w zakresie danej Instalacji PV, w szczególności dane indentyfikacyjne właściciela instalacji, parametry stałe instalacji oraz dane służące do wyznaczenia ilości oraz wartości energii elektrycznej niewyprodukowanej w instalacji.

Podstawową metodą wyznaczania ilości energii elektrycznej niewyprodukowanej w Instalacji PV w związku z realizacją Polecenia jest jej określenie na podstawie rzeczywistych pomiarów mocy promieniowania słonecznego (irradiancji słonecznej) zrealizowanych na terenie tej instalacji. Jeżeli dla danej Instalacji PV nie są dostępne takie pomiary albo są one dostępne dla ograniczonego przedziału czasu, to określenie ilości niewyprodukowanej energii elektrycznej dla okresu z brakującymi pomiarami zostanie wykonane na podstawie prognoz generacji instalacji PV posiadanych przez PSE S.A. PSE S.A. zastrzegają możliwość odstępstwa od powyższych reguł, jeżeli będzie to uzasadnione zwiększeniem dokładności rozliczeń, a także możliwość stosowania odmiennych reguł w odniesieniu do przyszłych Redysponowań Nierynkowych Instalacji PV, w szczególności w celu dostosowania tych reguł do nowych regulacji prawnych lub zwiększenia dokładności rozliczeń.

Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełnienia Wniosku o Rekompensatę są zawarte w jego formularzu.

Wniosek o Rekompensatę powinien zostać złożony w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .xls, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. W sytuacji, gdy osoby reprezentujące właściciela Instalacji PV nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dopuszcza się złożenie Wniosku o Rekompensatę w formie pisemnej, opatrzonej podpisem własnoręcznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, wraz z równoczesnym przesłaniem postaci elektronicznej złożonego Wniosku o Rekompensatę w formacie .xls na podany poniżej adres e-mail.

Wniosek o Rekompensatę składany w formie elektronicznej powinien zostać wysłany na adres e-mail: RedysponowanieNierynkowePV@pse.pl, z tematem wiadomości „Wniosek o Rekompensatę nr 1”1.

Wniosek o Rekompensatę składany w formie pisemnej powinien zostać wysłany na adres: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Departament Przesyłu, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin–Jeziorna, z adnotacją na kopercie „Wniosek o Rekompensatę nr 1”1, natomiast jego postać elektroniczna w formacie .xls na adres e-mail: RedysponowanieNierynkowePV@pse.pl.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy załączyć dokument, z którego wynika umocowanie pełnomocnika.

Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie do 23 czerwca 2023 r.

1) Oznaczenie tytułu wiadomości e-mail oraz adnotację na kopercie w brzmieniu „Wniosek o Rekompensatę nr 1” należy zastosować do każdego Wniosku o Rekompensatę, tj. wniosku składanego dla każdego dnia Redysponowania Nierynkowego lub każdej Instalacji PV, niezależnie od liczby składanych wniosków.

 

Rozliczenie Redysponowania Nierynkowego Instalacji PV

Po otrzymaniu Wniosku o Rekompensatę, PSE S.A. wyznaczą wartość rekompensaty finansowej przysługującej właścicielowi Instalacji PV i prześlą na adres mailowy osoby reprezentującej wnioskodawcę, wskazany we Wniosku o Rekompensatę, informację dotyczącą rozliczenia Redysponowania Nierynkowego Instalacji PV zawierającą przysługującą kwotę Rekompensaty (dalej: „Informacja Rozliczeniowa”).

W wymagających tego przypadkach PSE S.A. przed wysłaniem Informacji Rozliczeniowej wystąpią do właściciela Instalacji PV o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści złożonego Wniosku o Rekompensatę, w tym zawartych w nim danych. Powyższe uprawnienie PSE S.A. nie zwalnia właściciela Instalacji PV z odpowiedzialności za podanie we Wniosku o Rekompensatę prawidłowych danych i informacji.

Po otrzymaniu Informacji Rozliczeniowej właściciel Instalacji PV będzie uprawniony do wystawienia na rzecz PSE S.A. faktury za Redysponowanie Nierynkowe Instalacji PV na wyznaczoną przez PSE S.A. kwotę Rekompensaty. Rekompensata zostanie wypłacona przez PSE S.A. na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z oświadczeniem właściciela Instalacji PV, że zapłata kwoty Rekompensaty wyczerpuje roszczenia z tytułu Redysponowania Nierynkowego Instalacji PV objętego Wnioskiem o Rekompensatę. PSE S.A. dokona zapłaty Rekompensaty w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy właściciela Instalacji PV wskazany we Wniosku o Rekompensatę. Szczegółowe informacje dotyczące złożenia (doręczenia) dokumentów zostaną określone w Informacji Rozliczeniowej, a w wymagających tego przypadkach także w informacjach przekazywanych bezpośrednio do właścicieli Instalacji PV w toku prowadzonych uzgodnień.

 

Upoważnienia dla OSD i Zarządcy Rozliczeń S.A.

Dla potrzeb wykonania rozliczenia Redysponowania Nierynkowego Instalacji PV, PSE S.A. muszą pozyskać: (i) dane w zakresie systemów wsparcia obowiązujących w odniesieniu do poszczególnych Instalacji PV – od Zarządcy Rozliczeń S.A. (dalej: „ZR”), oraz (ii) dane w zakresie wydanych Poleceń i wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych Instalacjach PV – od Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (dalej: „OSD”) właściwych do miejsca przyłączenia tych instalacji. Aby to umożliwić właściciel Instalacji PV powinien upoważnić ZR oraz OSD odpowiedniego do miejsca przyłączenia Instalacji PV, do przekazania przedmiotowych danych. Wzory upoważnień stanowią odpowiednio załącznik nr 2 oraz nr 3 do niniejszego komunikatu. W formularzu Wniosku o Rekompensatę stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu wskazano adresy ZR oraz OSD, na które należy przesłać upoważnienia.

Kopie upoważnień udzielonych i przekazanych ZR oraz OSD powinny zostać dołączone do Wniosku o Rekompensatę.

 


Dodatkowe informacje na temat Rekompensat można uzyskać wysyłając pytanie pod adres poczty elektronicznej: RedysponowanieNierynkowePV@pse.pl.

Mając na uwadze, że wypłata rekompensaty w odniesieniu do Instalacji PV będzie realizowana po raz pierwszy, PSE S.A. w dniu 1 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 zorganizują webinar, podczas którego zostaną zaprezentowane zasady wypełniania formularzy Wniosków o Rekompensatę oraz zasady wyznaczania rekompensaty. Szczegółowe informacje nt. webinaru zostaną opublikowane na stronie PSE S.A. odrębnym komunikatem.