Rekompensaty finansowe z tytułu Redysponowania Nierynkowego instalacji PV

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) wydają polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia jego bezpiecznej pracy. Właściciele Instalacji PV, które zrealizowały Polecenia, mają prawo do rekompensaty finansowej z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej w ilości, w jakiej zostałaby ona wyprodukowana w przypadku niewydania Polecenia przez PSE S.A. (dalej: „Rekompensata”). Rekompensata będzie wypłacana na podstawie art. 13 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

 

 


Dokumenty do pobrania

 


Spotkanie dotyczące rekompensaty finansowej za redysponowanie
nierynkowe instalacji PV

Nagranie wideo ze potkania udostępnione na kanale PSE w serwisie YouTube. 

Prezentacja dotycząca Rekompensaty finansowej za redysponowanie nierynkowe instalacji PV. 

 


Najczęsciej zadawane pytania

1. Kto może ubiegać się o rekompensatę finansową za Redysponowanie Nierynkowe PV?

O rekompensatę finansową za Redysponowanie Nierynkowe PV mogą ubiegać się właściciele instalacji PV, których instalacje PV zrealizowały polecenia zaniżenia wytwarzania energii.

2. Czy jeśli umowa o przyłączenie zawiera postanowienia o niegwarantowaniu niezawodnych dostaw energii elektrycznej z przyczyn dotyczących zapewnienia równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię, to właścicielowi instalacji PV będzie przysługiwać rekompensata finansowa?

Nie. W przypadku, gdy umowa o przyłączenie zawiera postanowienia o niegwarantowaniu niezawodnych dostaw energii elektrycznej z przyczyn dotyczących zapewnienia równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię, to właścicielowi instalacji PV nie będzie przysługiwać rekompensata finansowa.

3. Co powinien zrobić właściciel instalacji PV aby otrzymać rekompensatę finansową?

Celem otrzymania rekompensaty finansowej właściciel instalacji PV powinien:

  • Złożyć do PSE S.A. poprawnie wypełniony Wniosek o Rekompensatę zgodny ze wzorem opublikowanym na stronie PSE S.A. jako załącznik nr 1 do komunikatu z 24 maja 2023 roku. Wniosek powinien być złożony dla każdej instalacji PV i dla każdego dnia redysponowania na oddzielnym formularzu.
  • Upoważnić Zarządcę Rozliczeń S.A. do przekazywania PSE S.A. danych w zakresie systemów wsparcia dotyczących poszczególnych instalacji PV zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie PSE S.A. jako załącznik nr 2 do komunikatu z 24 maja 2023 roku (tylko w przypadku uczestnictwa instalacji PV w aukcyjnym systemie wsparcia i posiadając nr IPA).
  • Upoważnić Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) odpowiedniego dla miejsca przyłączenia instalacji PV do przekazywania niezbędnych danych w zakresie wydanych poleceń i wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych instalacjach PV zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie PSE S.A. jako załącznik nr 3 do komunikatu z 24 maja 2023 roku.
  • Przekazać do PSE S.A. kopie upoważnień dla Zarządcy Rozliczeń S.A. (tylko w przypadku uczestnictwa instalacji PV w aukcyjnym systemie wsparcia i posiadając nr IPA) oraz OSD.
  • Przekazać do PSE S.A. pełnomocnictwo potwierdzające prawo osób reprezentujących wnioskodawcę do złożenia wniosku o Rekompensatę, w przypadku składania Wniosku o Rekompensatę przez pełnomocnika. 

4. Jaki jest tryb składania Wniosku o Rekompensatę?

Wniosek o Rekompensatę powinien być złożony w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie xls opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dopuszcza się złożenie Wniosku o Rekompensatę w formie pisemnej na adres: PSE S.A.,Departament Przesyłu, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna wraz z równoczesnym przesłaniem wniosku w postaci elektronicznej w formacie xls na wskazany adres mailowy.

Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej oraz wszelka korespondencja mailowa powinny być przekazywane na adres: RedysponowanieNierynkowePV@pse.pl

5. Co w przypadku kiedy nie ma pomiaru nasłonecznienia?

W przypadku braku pomiaru nasłonecznienia we Wniosku o Rekompensatę nie ma obowiązku wypełnienia danych w zakładce Dane pomiarowe – I_wyk.

Jeśli dane są niekompletne, to należy we Wniosku o Rekompensatę w zakładce Dane pomiarowe – I_wyk uzupełnić dane dla tych przedziałów czasowych, dla których te dane są kompletne. Pozostałe przedziały czasowe powinny zostać puste (nieuzupełnione). Wartość zero należy wpisywać tylko w przypadku, gdy wielkość nasłonecznienia wynosiła faktycznie zero (np. okres nocny).

6. Co w przypadku, gdy farma fotowoltaiczna posiada pomiary nasłonecznienia w kilku miejscach na farmie fotowoltaicznej oraz pomiar rejestrowany jest np. w okresach 10 minutowych?

W przypadku, gdy farma fotowoltaiczna posiada kilka punktów pomiaru nasłonecznienia oraz pomiar rejestrowany jest w innym okresie niż okres 15 minutowy, należy wskazać średnią arytmetyczną nasłonecznienia ze wszystkich punktów pomiarów oraz okresów czasowych.

7. Co w przypadku, gdy właściciel instalacji PV nie posiada pomiaru energii w rozdzielczości 15 minutowej?

W przypadku, gdy:

  • pomiar energii jest w przedziale godzinnym, to we Wniosku o Rekompensatę w zakładce Dane pomiarowe E_wyk należy wskazać dla każdego przedziału 15 minutowego odpowiadającego tej godzinie wartość stanowiącą średnią z pomiaru godzinowego (pomiar godzinowy podzielić przez 4),
  • pomiar energii jest np. w przedziale czasowym 5 minutowym, to we Wniosku o Rekompensatę w zakładce Dane pomiarowe E_wyk należy wskazać dla każdego przedziału 15 minutowego wartość wyznaczoną jako sumę energii zmierzonej w trzech okresach 5 minutowych odpowiadających przedziałowi 15 minutowemu.

8. Co to jest kod modułu wytwarzania energii (kod MWE) i skąd możemy pozyskać taki kod?

Kod modułu wytwarzania energii (MWE) jest to ciąg 19 znaków, z których można odczytać między innymi miejsce przyłączenia czy rodzaj wytwarzania. Kody MWE dla instalacji PV przyłączonych do sieci średniego napięcia (sieci SN) nadawane są przez OSD, do którego sieci taki moduł wytwarzania energii jest przyłączony.

Jeśli właściciel instalacji PV nie zna takiego kodu, to powinien przed przekazaniem Wniosku o Rekompensatę wystąpić do odpowiedniego OSD z prośbą o jego przekazanie.

9. Czy jeśli farma fotowoltaiczna nie korzysta z systemu wsparcia konieczne jest przekazywanie upoważnienia do Zarządcy Rozliczeń S.A.?

Jeśli farma fotowoltaiczna nie korzysta z systemu wsparcia, to nie ma obowiązku przekazywania upoważnienia do Zarządcy Rozliczeń S.A.

10. Czy wnioski dot. Rekompensaty (plik xls) oraz upoważnienia do Zarządcy Rozliczeń S.A. oraz OSD mogą być podpisane elektronicznie podpisem EPUAP?

Podpis EPUAP (uwierzytelnienie osoby za pomocą systemu EPUAP), nie stanowi kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wymaganego dla elektronicznej formy dokumentu oraz nie spełnia wymogu złożenia podpisu własnoręcznego na dokumencie składanym w formie pisemnej.

W świetle Komunikatu dotyczącego rekompensaty finansowej z tytułu redysponowania nierynkowego instalacji PV, opublikowanego na stronie internetowej PSE S.A., zarówno Wniosek o Rekompensatę, jak i upoważnienia dla właściwego OSD oraz dla Zarządcy Rozliczeń S.A. powinny zostać złożone w formie elektronicznej lub w formie pisemnej. Dla zachowania elektronicznej formy dokumentu niezbędne jest jego opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a dla zachowania formy pisemnej złożenie na dokumencie podpisu własnoręcznego - przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

11. W jakiej formie powinny być złożone pełnomocnictwa będące załącznikiem do Wniosku o Rekompensatę?

Pełnomocnictwo powinno zostać przekazane w oryginale lub uwierzytelnione przez notariusza lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem podpisanej przez pełnomocnika.

12. Czy w przypadku, gdy Wniosek o Rekompensatę składany jest w postaci pisemnej, to każda strona takiego wniosku powinna być parafowana?

Zalecamy, aby każda strona Wniosku o Rekompensatę składanego w postaci pisemnej była parafowana przez osoby/osobę podpisującą ten wniosek.

13. Ile czasu będę czekać na rozpatrzenie mojego Wniosku o Rekompensatę?

Wnioski o Rekompensatę będą rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu. Czas rozpatrzenia Wniosku o Rekompensatę będzie uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną do OSP jak również od tego kiedy OSP otrzyma informacje rozliczeniowe od OSD i Zarządcy Rozliczeń S.A.

14. Co jeżeli mój Wniosek o Rekompensatę nie będzie kompletny – czy dostanę informację z prośbą o uzupełnienie czy zostanie odrzucony?

W przypadku gdy Wniosek o Rekompensatę nie będzie kompletny OSP będzie przekazywał stosowną informację w tym zakresie z prośbą o jego poprawienie/uzupełnienie i ponowne przesłanie.

15. Kiedy otrzymam rekompensatę?

Rekompensata będzie wypłacana w terminie do 21 dni od otrzymania dokumentu rozliczeniowego od właściciela instalacji PV (faktura, rachunek).

 


Kontakt

Dodatkowe informacje na temat Rekompensat można uzyskać wysyłając pytanie pod adres poczty elektronicznej:

RedysponowanieNierynkowePV@pse.pl