Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej

1 kwietnia 2008, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dot. aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami typu operator systemu dystrybucyjnego posiadający miejsca dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej i odbiorca końcowy oraz umowy o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego z kontrahentem OSP typu operator systemu dystrybucyjnego nie posiadający miejsc dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej.

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że w związku z:

  • postanowieniami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej;

i

  • zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr DTA-4211-15(7)/2008/4988/IV/BT-S z dnia 14 marca 2008 r., zmiany Taryfy dla energii elektrycznej PSE-Operator S.A. na rok 2008, która w dniu 17 marca 2008 r. została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna Nr 27/2008 (607);

oraz

  • wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektrycznej,

opracował standardy aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu operator systemu dystrybucyjnego posiadający miejsca dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej i odbiorca końcowy oraz standard umowy o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego z kontrahentem OSP typu operator systemu dystrybucyjnego nie posiadający miejsc dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej.

Ww. standardy aneksów i umowy zostały zamieszczone w dniu 1.04.2008 r. na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

Na bazie powyższych standardów zostaną opracowane propozycje indywidualnych aneksów do zawartych umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu operator systemu dystrybucyjnego posiadający miejsca dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej i odbiorca końcowy oraz propozycje indywidualnych umów o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego z kontrahentami OSP typu operator systemu dystrybucyjnego nie posiadający miejsc dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej. Propozycje powyższych aneksów i umów, zostaną przesłane poszczególnym kontrahentom OSP w terminie najbliższych dni.

OSP informuje również, że w dniu 1.04.2008 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl tekst jednolity części głównej standardu umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu odbiorca końcowy uwzględniający zmiany wynikające z postanowień ww. standardów aneksów. Standard w/w części głównej umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej będzie stosowany do opracowania indywidualnych umów o świadczenie usług przesyłania z nowymi kontrahentami OSP typu odbiorca końcowy, którzy będą zainteresowani zawarciem z OSP umowy o świadczenie usług przesyłania po 1 kwietnia 2008 r.