Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

20 grudnia 2011, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją z dnia 15 grudnia 2011 r. nr DPK-4320-1(4)/2011/LK zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części określającej szczegółowe warunki korzystania przez użytkowników systemu z sieci elektroenergetycznych oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), stanowiącą Załącznik nr 1 do ww. decyzji.

Zgodnie z postanowieniami ww. decyzji Prezes URE ustalił datę wejścia w życie ww. części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej na dzień 1 stycznia 2012 r.

Jednocześnie Prezes URE uchylił decyzję z dnia 30 grudnia 2010 r. nr DPK-4320-1(16)/2010/LK, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części określającej szczegółowe warunki korzystania przez użytkowników systemu z sieci elektroenergetycznych oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci oraz decyzję zmieniającą tę decyzję, tj. decyzję z dnia 28 czerwca 2011 r. nr DPK-4320-1(2)/2011/LK, z dniem wejścia w życie powołanej na wstępie IRiESP - Korzystanie.

W związku z powyższym w dniu 20 grudnia 2011 r. na stronie internetowej Operatora Systemu Przesyłowego pod adresem www.pse.pl została opublikowana, zatwierdzona przez Prezesa URE IRiESP - Korzystanie, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.