Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

31 grudnia 2010, 12:07

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) Decyzją z dnia 30 grudnia 2010 r. nr DPK-4320-1(16)/2010/LK (dalej „Decyzja z dnia 30 grudnia 2010 r.”) zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, określającą szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, stanowiącą Załącznik nr 1 do powołanej na wstępie Decyzji.Zgodnie z postanowieniami Decyzji z dnia 30 grudnia 2010 r., Prezes URE ustalił datę wejścia w życie powołanej na wstępie części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej na dzień 1 stycznia 2011 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna, w dniu 31 grudnia 2010 r. na stronie internetowej Operatora Systemu Przesyłowego pod adresem http://www.pse.pl została opublikowana, zatwierdzona przez Prezesa URE, przedmiotowa część Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, tj. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.