Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący planowanych zmian w IRiESP

21 listopada 2006, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący planowanych zmian w IRiESP
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2007 r. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (zwanej dalej także \"IRiESP - Korzystanie\").

Zmiany postanowień IRiESP-Korzystanie zostały zaproponowane w związku z prowadzonymi pracami i uzgodnieniami w ramach, powołanego z inicjatywy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zespołu roboczego, złożonego z przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, Spółek Dystrybucyjnych i PSE-Operator S.A. Część z proponowanych zapisów została opracowana mając na względzie doświadczenia wynikające z awarii, która miała miejsce w dniu 26.06.2006 r.

W związku z powyższym, Operator Systemu Przesyłowego opracował projekt Karty aktualizacji nr K/1/2006 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, który w dniu 21.11.2006 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt w/w Karty aktualizacji niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP-Korzystanie i poddaje równocześnie przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy-Prawo energetyczne.

Ze względu na powyższe zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr K/1/2006 IRiESP- Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 05.12.2005 r.:

  1. na adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
  2. faksem na numer: (22) 340-2192, lub
  3. pocztą na adres:

PSE-Operator S.A.
Departament Sprzedaży i Rozwoju
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr K/1/2006 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz o nadsyłanie uwag w szczególności w formie elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej.

Wzór Formularza zgłoszeniowego uwag do projektu Karty aktualizacji nr K/1/2006 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, dostępny jest na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.