Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

1 grudnia 2006, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Uprzejmie informujemy, że w związku z opublikowaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl) Informacji w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf z dnia 27.11.2006 r., Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP-Bilansowanie\").

W związku z powyższym, Operator Systemu Przesyłowego opracował projekt Karty aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP-Bilansowanie, który w dniu 01.12.2006 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt ww. Karty aktualizacji niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP - Bilansowanie i poddaje równocześnie przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy-Prawo energetyczne.

Zwracamy się zatem z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP-Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 15.12.2006 r.:

  1. na adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
  2. faksem na numer: (22) 340-2192, lub
  3. pocztą na adres:

PSE-Operator S.A.
Departament Sprzedaży i Rozwoju
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz o nadsyłanie uwag w szczególności w formie elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej. Wzór Formularza zgłoszeniowego uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP- Bilansowanie, dostępny jest na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.