Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Kart aktualizacji nr CK/4/2015 IRiESP - Korzystanie

15 maja 2015, 13:22

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Kart aktualizacji nr CK/4/2015 IRiESP - Korzystanie
PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), w związku z czym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/4/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Projekt karty aktualizacji, o której mowa powyżej, w dniu 15 maja 2015 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami), zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. karty aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 29 maja 2015 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji IRiESP, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/4/2015 IRiESP - Korzystanie dołączonym do niniejszego komunikatu i dostępnym w zakładce „Dokumenty”.