Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 23 grudnia 2008 r. dotyczący wysokości stawek opłaty przejściowej

23 grudnia 2008, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 23 grudnia 2008 r. dotyczący wysokości stawek opłaty przejściowej
Zważywszy na:
1. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 37/2008 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009 wydany w dniu 19 grudnia 2008 r., zwany dalej \"Komunikatem\",2. Przepis art. 12 ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej stanowiący, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki kalkuluje stawkę opłaty przejściowej na dany rok kalendarzowy,

3. Okoliczność, iż Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. na 2009 r. nie została wprowadzona do stosowania od dnia 1 stycznia 2009 r., a taryfa dla energii elektrycznej, zgodnie z art. 45 ust. 1c) i ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne jest nośnikiem opłaty przejściowej,

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna informują, że w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia poprzedzającego wprowadzenie w życie nowej taryfy będą stosowały w rozliczeniach opłaty przejściowej stawki zgodne z wymienionymi w Komunikacie.