Powrót

Komunikat OSP - 16 maja 2007r. dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dot. Karty aktualizacji nr B/3/2007 tej części IRiESP)

16 maja 2007, 00:00

Komunikat OSP - 16 maja 2007r. dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dot. Karty aktualizacji nr B/3/2007 tej części IRiESP)
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej również „IRiESP – Bilansowanie”). Zmiany te dotyczą modyfikacji rozwiązań Rynku Bilansującego w związku z wydzieleniem Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz otwarciem rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców.Realizując powyższe, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej również „Kartą aktualizacji IRiESP-Bilansowanie”), który w dniu 16.05.2007 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji IRiESP-Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP-Bilansowanie oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy-Prawo energetyczne.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji IRiESP-Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać, w terminie do dnia 30.05.2007 r.:
1. na adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
2. faksem pod numer: (22) 340-2192.

Prosimy jednocześnie o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Wzór Formularza zgłoszeniowego jest dostępny na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

Jednocześnie, OSP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w siedzibie PSE-Operator S.A. w sali „0” w dniu 23 maja 2007 roku o godzinie 11. Na spotkaniu tym zostaną zaprezentowane podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie Karty aktualizacji IRiESP- Bilansowanie.