Powrót

Komunikat OSP dot. aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem typu Przedsiębiorstwo Obrotu, Odbiorca Końcowy, Wytwórca Systemowy i Elektrociepłownia

29 czerwca 2007, 00:00

Komunikat OSP dot. aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem typu Przedsiębiorstwo Obrotu, Odbiorca Końcowy, Wytwórca Systemowy i Elektrociepłownia
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2007 r. zmian IRiESP w zakresie dotyczącym rozwiązań Rynku Bilansującego, dokonanych w związku z wydzieleniem Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz otwarciem rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, wprowadzonych Kartą aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, opracował standardowe aneksy do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu przedsiębiorstwo obrotu, odbiorca końcowy, wytwórca systemowy i elektrociepłownia. Części główne ww. standardów aneksów zostały zamieszczone w dniu 29.06.2007 r. na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.Na bazie powyższych standardów zostaną opracowane propozycje indywidualnych aneksów do zawartych umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu przedsiębiorstwo obrotu, odbiorca końcowy, wytwórca systemowy i elektrociepłownia. Propozycje powyższych aneksów, zostaną przesłane poszczególnym kontrahentom OSP zgodnie z postanowieniami pkt. 2.1.5.1.9.(1.4) IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, tj. w terminie do 31 lipca 2007 r.

OSP informuje również, że w dniu 29.06.2007 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl. teksty jednolite części głównych standardowych umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu przedsiębiorstwo obrotu, odbiorca końcowy, wytwórca systemowy i elektrociepłownia uwzględniające zmiany wynikające z postanowień ww. standardów aneksów oraz z dostosowania zapisów ww. umów jako umów zawieranych dwustronnie. Standardy w/w części głównych umów o świadczenie usług przesyłania będą stosowane do opracowania indywidualnych umów o świadczenie usług przesyłania z nowymi kontrahentami OSP typu przedsiębiorstwo obrotu, odbiorca końcowy, wytwórca systemowy i elektrociepłownia, którzy będą zainteresowani zawarciem z OSP umowy o świadczenie usług przesyłania po 30 czerwca 2007 r.