Powrót

Komunikat OSP dot. zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część Ogólna, CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie i CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie

18 lipca 2014, 00:00

Komunikat OSP dot. zmian IRiESP wynikających z Kart aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część Ogólna, CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie i CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie
Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji:
  • projektu Karty aktualizacji nr CO/1/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna (dalej „Karta aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część ogólna”),
  • projektu Karty aktualizacji nr CK/3/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „Karta aktualizacji nr CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie”),
  • projektu Karty aktualizacji nr CB/11/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „Karta aktualizacji nr CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie”),

zakończył w dniu 4 lipca 2014 r. proces konsultacji zmian IRiESP, zaproponowanych w ww. Kartach aktualizacji.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część Ogólna, CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie i CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie, opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karty aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część Ogólna, CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie i CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji tych Kart, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w tym w zakładce „Dokumenty”.