Powrót

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

30 lipca 2010, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) Decyzją z dnia 23 lipca 2010 r. nr DPK-4320-1(6)/2010/KS oraz Decyzją uzupełniającą z dnia 29 lipca 2010 r. nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF (dalej „Decyzja z dnia 23 lipca 2010 r.”) zatwierdził, opracowaną przez PSE Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej  - Część ogólna oraz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, stanowiących odpowiednio: Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Decyzji z dnia 23 lipca 2010 r.

Zgodnie z postanowieniami Decyzji z dnia 23 lipca 2010 r. Prezes URE ustalił datę wejścia w życie powołanych na wstępie części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej na dzień 1 sierpnia 2010 r.

Jednocześnie Prezes URE uchylił z dniem 1 sierpnia 2010 r. Decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (oraz decyzje zmieniające powyższą decyzję), zatwierdzającą dotychczasową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Ponadto, Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Prezesa URE zawartym w uzasadnieniu Decyzji z dnia 23 lipca 2010 r., z uwagi na fakt, że ustawa zmieniająca ustawę - Prawo energetyczne wprowadziła szereg nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, rozstrzygnięcie w tym zakresie Prezes URE zawrze w odrębnej decyzji. W związku z tym w mocy pozostają obowiązujące zapisy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, o ile nie są sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa.

W związku z powyższym w dniu 30 lipca 2010 r. na stronie internetowej Operatora Systemu Przesyłowego zostały opublikowane następujące dokumenty, zatwierdzone przez Prezesa URE:

  1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna;
  2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.