Powrót

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr K/1/2006 IRiESP

27 grudnia 2006, 00:00

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr K/1/2006 IRiESP
Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A. po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr K/1/2006 (zwanej dalej \"Kartą aktualizacji\") Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i  planowania rozwoju sieci (zwanej dalej \"IRiESP-Korzystanie\"), a w szczególności z uwagami zgłoszonymi przez przedstawicieli sektora dystrybucji, postanowił o zakończeniu prac nad projektem ww. Karty na etapie dokonanej przez OSP analizy uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Karty aktualizacji oraz o niewprowadzaniu ww. dokumentu w życie.OSP opracował, a następnie opublikował w dniu 21.11.2006 r. wraz ze stosownym Komunikatem OSP projekt Karty aktualizacji, mając na uwadze wyniki prac, powołanego z inicjatywy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zespołu roboczego, złożonego z przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, Spółek Dystrybucyjnych i PSE-Operator S.A. Jednakże ilość zgłoszonych przez sektor dystrybucji uwag do projektu Karty aktualizacji, niejednokrotnie wzajemnie się wykluczających, nie pozostawia wątpliwości, że reprezentacja Spółek Dystrybucyjnych nie miała należytego umocowania do prowadzenia uzgodnień w ramach prac zespołu.

W związku z powyższym, mając na względzie kwestionowanie poczynionych już w ramach prac zespołu roboczego ustaleń, negowanie już istniejących zapisów IRiESP-Korzystanie, oraz przedkładanie propozycji nowych zapisów IRiESP-Korzystanie, które nie były przedmiotem procesu konsultacji ww. części IRiESP i które nie legły u podstaw opracowania projektu Karty aktualizacji, Zarząd PSE-Operator S.A. postanowił jak wyżej.

Wykaz wszystkich uwag nadesłanych przez użytkowników systemu został zawarty w dokumencie Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu Karty aktualizacji nr K/1/2006 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zamieszczonym na stronie internetowej operatora systemu przesyłowego pod adresem www.pse.pl.