Powrót

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr K/1/2007 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

6 sierpnia 2007, 00:00

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr K/1/2007 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (zwanej dalej także \"IRiESP-Korzystanie\").

Zmiany postanowień IRiESP-Korzystanie wprowadzane są przede wszystkim w związku z wejściem w życie wydanego w dniu 4 maja 2007 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623), które powoduje konieczność dostosowania zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci do postanowień tego rozporządzenia. W związku z powyższym OSP opracował zmiany postanowień ww. części IRiESP dotyczące: wymagań technicznych w zakresie przyłączania do sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich podmiotów zaliczanych do I i II grupy przyłączeniowej, zawartych w załączniku do tego rozporządzenia, wymagań dotyczących protokołów i standardów systemów WIRE i SOWE oraz zadań i architektury systemu SOWE, zasad planowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zasad planowania koordynacyjnego i związanych z tym terminów planowania wyłączeń elementów sieci zamkniętej.

Ponadto, w związku z wydzieleniem OSD ze spółek dystrybucyjnych oraz otwarciem rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców od 1 lipca 2007 r. i związanymi z tym zmianami w procesach bilansowania handlowego na Rynku Bilansującym (RB) w zakresie struktury podmiotowej i obiektowej RB, wprowadzonymi do IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Kartą aktualizacji nr B/3/2007, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian dotyczących zadań, struktury funkcjonalnej i zakresu informacji uzyskiwanych przy wykorzystaniu Centralnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

Dodatkowo wprowadzono szereg zmian, które były już konsultowane z użytkownikami systemu w ramach procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr K/1/2006 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, przeprowadzonego w 2006 roku.

Dokonano również zmiany, uwzględniającej obowiązek OSP potwierdzania ilości energii elektrycznej w procesie wydawania świadectw pochodzenia z kogeneracji, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 21, poz. 124).

W związku z powyższym, Operator Systemu Przesyłowego opracował projekt Karty aktualizacji nr K/1/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, który w dniu 6.08.2007 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt ww. Karty aktualizacji niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP-Korzystanie i poddaje równocześnie przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne. Zwracamy się zatem z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr K/1/2007 IRiESP-Korzystanie.

Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 27.08.2007 r.:

  1. na adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
  2. faksem na numer: (22) 340-2192, lub
  3. pocztą na adres:

PSE-Operator S.A.
Departament Sprzedaży i Rozwoju
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr K/1/2007 IRiESP- Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz o nadsyłanie uwag w szczególności w formie elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej.

Wzór Formularza zgłoszeniowego uwag do projektu Karty aktualizacji nr K/1/2007 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, dostępny jest na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że OSP jest w trakcie opracowywania i analizy problematyki integracji farm wiatrowych z układami sterowania systemem elektroenergetycznym oraz opracowywania zagadnień dotyczących wymagań i zasad działania automatyki samoczynnego napięciowego odciążania. Propozycje zmian zapisów IRiESP-Korzystanie dotyczące ww. problematyki, OSP planuje przedstawić w ramach procesu konsultacji odrębnych Kart aktualizacji IRiESP-Korzystanie, które zostaną opublikowane niezwłocznie po zakończeniu ww. prac.