Powrót

Komunikat OSP dotyczący umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej

8 maja 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z podjętą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-1(2)/2008 z dnia  21 kwietnia 2008 r., wprowadzającą do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP-Bilansowanie”), zmiany określone w Karcie aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie (dalej „Karta aktualizacji nr B/5/2008”), zostały opracowane standardowe aneksy do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej dla kontrahentów OSP typu: wytwórca systemowy, elektrociepłownia, operator systemu dystrybucyjnego posiadający miejsca dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej, przedsiębiorstwo obrotu, odbiorca sieciowy i odbiorca końcowy.

W standardowych aneksach uwzględniono w szczególności: modyfikację zakresu funkcji Operatora Handlowo - Technicznego i Operatora Handlowego, doprecyzowano  zapisy dotyczące wstrzymania/wznowienia świadczenia usług przesyłania w związku z kontrolą zabezpieczenia finansowego ustanowionego przez URB, usunięto JG Przedsiębiorstw Obrotu oraz wprowadzono odpowiednie postanowienia dotyczące stosowania trybu Zgłoszenia Jednostronnego w procesie dokonywania zgłoszeń Umów Sprzedaży Energii na Rynku Bilansującym. Szczegółowa instrukcja opisująca sposób rozpoczęcia i zakończenia stosowania trybu Zgłoszenia Jednostronnego pomiędzy parą URB została przedstawiona w dokumencie Informacja uzupełniająca dot. wprowadzania trybu Zgłoszenia Jednostronnego, stanowiącym załącznik do niniejszego Komunikatu.  

Aneksy uwzględniają także okoliczność różnych terminów wejścia w życie poszczególnych części Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie.

Na bazie standardowych aneksów zostaną opracowane przez OSP a następnie przekazane poszczególnym kontrahentom OSP, propozycje indywidualnych aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.

Powołane wyżej standardowe aneksy zostały zamieszczone w dniu 8 maja 2008 r. na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

OSP informuje również, że w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP teksty ujednolicone części głównych standardowych umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu: wytwórca systemowy, elektrociepłownia, przedsiębiorstwo obrotu i odbiorca końcowy. Części główne standardowych umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej będą stosowane do opracowania indywidualnych umów o świadczenie usług przesyłania z nowymi kontrahentami OSP ww. typu, którzy będą zainteresowani zawarciem z OSP umowy o świadczenie usług przesyłania po dacie wejścia w życie poszczególnych części Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie.