Powrót

Komunikat OSP dotyczący umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu Wytwórca systemowy

21 listopada 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu Wytwórca systemowy
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z podjętą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-4(2)/2008 z dnia 19 listopada 2008 r., wprowadzającą do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"), zmiany określone w Karcie aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie (dalej „Karta aktualizacji nr B/7/2008”), został opracowany i opublikowany na stronie internetowej OSP, pod adresem http://www.pse.pl, projekt standardowego aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz projekt Porozumienia w sprawie warunków świadczenia usług systemowych (dalej „Porozumienie”), dla kontrahenta OSP typu wytwórca systemowy.

Celem ułatwienia analizy wprowadzanych umownych zapisów OSP publikuje także, na swojej stronie internetowej, jednolity tekst standardowej umowy o świadczenie usług przesyłania z kontrahentem OSP typu wytwórca systemowy, do którego odnosi się opracowany projekt aneksu.

Na bazie ww. projektu aneksu zostaną opracowane i niezwłocznie przekazane do poszczególnych kontrahentów OSP typu wytwórca systemowy, propozycje indywidualnych aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej (dalej „Umowa przesyłania”).

Ze względu na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do zakupu usług systemowych energii elektrycznej, Porozumienie będzie podpisywane przez Strony w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wraz z wszczęciem przez OSP postępowań w tej sprawie, do każdego spośród kontrahentów OSP typu wytwórca systemowy zostanie skierowane zaproszenie do negocjacji wraz z projektem Porozumienia. Po zakończeniu postępowania, warunki świadczenie usług systemowych zawarte w Porozumieniu zostaną wprowadzone do treści Umowy przesyłania - jako jej wyodrębniona część, z rocznym okresem obowiązywania - aneksem do Umowy przesyłania. Porozumienie stanie się wyodrębnioną częścią Umowy przesyłania pod warunkiem zawarcia przez Strony aneksu do tej Umowy.

Jednocześnie Operator Systemu Przesyłowego zwraca się do wszystkich kontrahentów OSP typu wytwórca systemowy z prośbą o zapoznanie się z postanowieniami projektów ww. dokumentów. Zważywszy, że zmiany IRiESP-Bilansowanie dokonane Kartą aktualizacji nr B/7/2008 będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2009 r. również aneksy do Umów przesyłania, po ich zawarciu, będą obowiązywały od w/w daty.