Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

1 sierpnia 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 sierpnia 2014 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Kart aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część ogólna, CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie i CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR-4320-2(40)/2010/2014/LK z dnia 31 lipca 2014 r., postanowił:

  1. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”):
    • w części Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CB/11/2014;
    • w Części ogólnej (dalej „IRiESP - Część ogólna”), określonych w Karcie aktualizacji nr CO/1/2014.
  2. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(4)/2011/LK z dnia 15 grudnia 2011 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CK/3/2014.
  3. Ustalić termin wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 na dzień 1 sierpnia 2014 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, decyzję Prezesa URE nr DRR-4320-2(40)/2010/2014/LK z dnia 31 lipca 2014 r. wraz z Kartami aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część ogólna, nr CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie oraz nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie oraz teksty jednolite IRiESP - Część ogólna, IRiESP - Korzystanie i IRiESP - Bilansowanie.