Powrót

Komunikat OSP w sprawie IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

7 października 2011, 20:12

Komunikat OSP w sprawie IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 26 sierpnia 2011 r., OSP zakończył w dniu 16 września 2011 r. proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej "IRiESP-Korzystanie").

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP, zgodnie z art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz pkt. I.D.2.6 e) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej "Prezes URE") w dniu 7 października 2011 r. do zatwierdzenia IRiESP-Korzystanie, opracowaną po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem OSP z procesu konsultacji dotyczących ww. części IRiESP, zawierającym informację o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Przedłożona Prezesowi URE do zatwierdzenia IRiESP-Korzystanie wraz z powołanym powyżej raportem OSP z procesu konsultacji, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP.