Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP

20 czerwca 2014, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Kart aktualizacji nr CO/1/2014 IRiESP - Część Ogólna, CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie i CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie.

PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), w związku z inkorporacją Spółek Obszarowych Grupy Kapitałowej PSE.

Mając powyższe na uwadze OSP opracował:

  • projekt Karty aktualizacji nr CO/1/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna,
  • projekt Karty aktualizacji nr CK/3/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
  • projekt Karty aktualizacji nr CB/11/2014 IRiESP Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Projekty kart, o których mowa powyżej, w dniu 20 czerwca 2013 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami), zapewniając publiczny dostęp do projektów ww. Kart, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 4 lipca 2014 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektów Kart aktualizacji IRiESP, na Formularzach zgłoszeniowych uwag do projektu Karty aktualizacji (odpowiednio) nr CO/1/2014 IRiESP - Część Ogólna, CK/3/2014 IRiESP - Korzystanie i CB/11/2014 IRiESP - Bilansowanie, dołączonych do niniejszego komunikatu i dostępnych w zakładce „Dokumenty”.