Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP, wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania i CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie

5 marca 2020, 17:12

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP, wynikających z projektów Kart aktualizacji nr: CO/4/2020 IRiESP - Część ogólna, CK/11/2020 IRiESP - Warunki korzystania i CB/27/2020 IRiESP - Bilansowanie

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Mając powyższe na uwadze OSP opracował projekty następujących Kart aktualizacji:

które w dniu 5 marca 2020 r. zostały opublikowane na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755), zapewniając publiczny dostęp do projektów ww. Kart aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 19 marca 2020 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do ww. projektów Kart aktualizacji w wersji edytowalnej, na Formularzach zgłoszeniowych uwag dedykowanych danej karcie, dołączonych do niniejszego komunikatu i dostępnych w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej OSP.

Na wskazany wyżej numer faksu lub adres mailowy prosimy również przesłać skan oryginału formularza, podpisanego zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi.