Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Kart aktualizacji nr CK/5/2015 IRiESP - Korzystanie i nr CB/13/2015 IRiESP - Bilansowanie

2 października 2015, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Kart aktualizacji nr CK/5/2015 IRiESP - Korzystanie i nr CB/13/2015 IRiESP - Bilansowanie
PSE S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), w związku z czym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/5/2015 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci i projekt Karty aktualizacji nr CB/13/2015 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „Karty aktualizacji”).

Projekty kart aktualizacji, o których mowa powyżej, w dniu 2 października 2015 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami), zapewniając publiczny dostęp do projektów Kart aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 16 października 2015 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektów Kart aktualizacji odpowiednio na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/5/2015 IRiESP - Korzystanie lub Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/13/2015 IRiESP – Bilansowanie, dołączonych do niniejszego komunikatu i dostępnych w zakładce „Dokumenty”. W przypadku podmiotów posiadających wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, prosimy o przesłanie formularza podpisanego zgodnie z reprezentacją na wskazany numer faksu oraz w wersji edytowalnej na wskazany adres mailowy.