Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP- Bilansowanie

24 października 2018, 18:43

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP- Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP -Bilansowanie). OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 24 października 2018 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2018. 755 wraz z późniejszymi zmianami), zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do 7 listopada 2018 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2538, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie, dołączonym do niniejszego komunikatu, dostępnym również w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie OSP zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym zostaną zaprezentowane podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie. Spotkanie to odbędzie się w dniu 31 października 2018 r. o godzinie 11:00, w siedzibie PSE  S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, w sali kinowej (wejście główne do budynku). Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać telefonicznie, pod numer 22 242 22 57, lub za pośrednictwem formularza umieszczonego w serwisie internetowym PSE, do dnia 29 października 2018 r.