Powrót

Komunikat OSP w sprawie projektu Karty aktualizacji nr B/4/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

4 października 2007, 00:00

Komunikat OSP w sprawie projektu Karty aktualizacji nr B/4/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje od 1 stycznia 2008 r. wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”). Przedmiotem planowanych zmian jest dostosowanie zapisów IRiESP-Bilansowanie do postanowień:

1. Wytycznych w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych pomiędzy systemami krajowymi, zatwierdzonych Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniającą Załącznik do Rozporządzenia nr 1228/2003/WE w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (Dz. U. UE  L312/59);

2. § 18 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).
W związku z powyższym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/4/2007 IRiESP-Bilansowanie, który został zamieszczony w dniu 4 października 2007 r. na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl. OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt ww. Karty aktualizacji, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP-Bilansowanie oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy-Prawo energetyczne.

Zwracamy się zatem z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/4/2007 IRiESP-Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 18 października 2007 r.:

1. na adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
2. faksem na numer: (22) 340-2192, lub
3. pocztą na adres:
PSE-Operator S.A.
Departament Sprzedaży i Rozwoju
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
 
Prosimy jednocześnie o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/4/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz o nadsyłanie uwag w szczególności w formie elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej.
Wzór Formularza zgłoszeniowego uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/4/2007 IRiESP- Bilansowanie, dostępny jest na w/w stronie internetowej OSP.