Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DCC)

7 sierpnia 2018, 15:30

Komunikat OSP w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DCC)
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. U. UE L 223/10 z 18.8.2016) (dalej: „NC DCC”), do dnia 7 września 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączony dany odbiór) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zobowiązani są do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wymogów dla przyłączania do sieci elektroenergetycznej odbiorów, rozumianych jako:
  • instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego;
  • instalacje dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego;
  • systemy dystrybucyjne, w tym zamknięte systemy dystrybucyjne;
  • jednostki odbiorcze wykorzystywane przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i właściwego OSP.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 NC DCC w przypadku, gdy wymogi na podstawie NC DCC mają zostać ustanowione przez właściwego operatora systemu, który nie jest OSP, państwa członkowskie mogą postanowić, że zamiast właściwego operatora systemu za ustanowienie odpowiednich wymogów będzie odpowiedzialny OSP.

Mając na uwadze konieczność ustanowienia równych, niedyskryminujących wymogów dla przyłączania odbiorów do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE, a także konieczność optymalizacji działań związanych z wdrażaniem przyłączeniowych Kodeksów Sieci, PSE S.A. w porozumieniu z przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedstawicielami operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) oraz w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE), zwróciły się do Ministerstwa Energii z prośbą o dokonanie odpowiednich zmian w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., tj. z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 755), przenoszących obowiązek opracowania wszystkich wymogów wynikających z NC DCC na OSP.

Zważając na to, że:

  • do dnia publikacji niniejszego dokumentu Polska nie skorzystała z możliwości przeniesienia obowiązku do opracowania wszystkich wymogów wynikających z NC DCC na OSP oraz
  • PSE S.A. opracowały i skonsultowały propozycję wymogów, która zawiera pełny katalog wymogów, które muszą lub mogą zostać określone przez operatorów,

PSE S.A. niniejszym publikują opracowaną we współpracy z OSD oraz skonsultowaną z uczestnikami rynku Propozycję wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania do sieci odbiorów (dalej: Propozycja), wynikających z NC DCC, wraz z Dokumentem Wyjaśniającym oraz Raportem z Konsultacji.

Propozycja zawiera podział na wymogi, które mają zostać opracowane przez PSE S.A. zarówno jako OSP (dla wszystkich rodzajów odbiorów, bez względu na miejsce przyłączenia), jak i jako właściwego operatora systemu (dla odbiorów przyłączanych do sieci OSP) oraz te, które mają zostać opracowane przez OSD jako właściwych operatorów systemów.

Dodatkowo, w celu wyjaśnienia potencjalnych wątpliwości, w tym wątpliwości interpretacyjnych, co do Propozycji, PSE S.A. publikują Dokument Wyjaśniający do Propozycji.

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. opracowały propozycje wymogów dla przyłączania odbiorów zarówno do sieci właściwych operatorów systemów, jak i do sieci OSP oraz zorganizowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających Odbiorców oraz OSD. Spotkania miały charakter otwarty, a udział w nich nie był uzależniony od reprezentowania określonej grupy podmiotów. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji z OSD i opiniowania, zostały rozpatrzone i odpowiednio uwzględnione w załączonej Propozycji wymogów ogólnego stosowania. Zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia przez PSE S.A. zostały zawarte w publikowanym Raporcie z konsultacji. Szczegóły dotyczące procesu konsultacji przedstawiono w Dokumencie Wyjaśniającym oraz w Raporcie z konsultacji.

Informujemy, że załączona Propozycja wraz z Dokumentem Wyjaśniającym oraz Raportem z Konsultacji, podlega Warunkom ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego[1] PSE S.A. oraz na podstawie pkt II 10 w/w Warunków, podlega ponownemu wykorzystaniu wyłącznie na potrzeby przedłożenia przez OSD jako właściwych operatorów systemów Propozycji wymogów ogólnego stosowania wynikających z NC DCC do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Ze względu na przeprowadzenie przez PSE S.A. konsultacji propozycji wymogów z OSD i ich opiniowania z uczestnikami rynku, należy uznać, że w przypadku OSD przedkładających do zatwierdzenia przez Prezesa URE Propozycję w części dotyczącej wymogów ogólnego stosowania dotyczących OSD, przeprowadzenie ponownych konsultacji przez OSD nie będzie konieczne. W przypadku zmian przez OSD przedkładanego do zatwierdzenia Prezesowi URE dokumentu w stosunku do treści udostępnionej przez PSE S.A., okoliczność przeprowadzenia przez OSD konsultacji w tym zakresie, powinna zostać wskazana we wniosku OSD o zatwierdzenie przez Prezesa URE wymogów wynikających z NC DCC.