WYSZUKAJ DOKUMENTY BIP

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 352 z późn. zm.) [zwana dalej: Ustawą] określa zasady, podmioty oraz warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

I. Definicja ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

Stosownie do zapisu art. 2 Ustawy, ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej ,,użytkownikiem, informacji sektora publicznego lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona

Dyspozycja art. 11 Ustawy zezwala podmiotowi zobowiązanemu do stosowania przepisów Ustawy na uszczegółowienie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, tym samym PSE S.A. przedstawia poniżej warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  posiadanych przez PSE S.A., opublikowanych na stronie internetowej www.pse.pl, tj. zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej PSE S.A. (dalej: BIP) jak również poza BIP.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

 1. Dla informacji sektora publicznego Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) opublikowanych na stronie internetowej www.pse.pl znajdujących się w BIP lub udostępnionych poza BIP, ustala się następujące warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

  1) Użytkownik ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną na stronie internetowej pod adresem www.pse.pl znajdującą się w BIP lub udostępnioną poza BIP, zobowiązany jest w tym zakresie do:

  1. podania informacji o źródle pochodzenia informacji sektora publicznego (adnotacja "Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl"),
  2. podania informacji o czasie pozyskania informacji sektora publicznego od PSE S.A. (adnotacja "Informacja pozyskana od PSE S.A. wg. stanu strony www.pse.pl na dzień [...]."),
  3. usunięcia znaku słowno-graficznego PSE S.A. z informacji przekazywanych swoim klientom/odbiorcom końcowym,
  4. dalszego udostępniania innym użytkownikom, informacji sektora publicznego pozyskanej ze strony www.pse.pl w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w II.2) poniżej.

  2) Użytkownik może ponownie wykorzystywać informacje sektora publicznego w wersji przetworzonej pod warunkiem poinformowania osób trzecich o przekazaniu im przetworzonej informacji sektora publicznego oraz o zakresie tego przetworzenia, co nie wyłącza obowiązków użytkownika, określonych w pkt. II.1) a do c powyżej.

  3) W szczególności, użytkownik przekazując osobie trzeciej informację przetworzoną na podstawie informacji sektora publicznego, opublikowanych na stronie www.pse.pl, powinien zamieścić w przekazanej informacji następującą klauzulę: "Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, wg. stanu strony na dzień [ ], przetworzona w całości/ w części".

  4) W przypadku ponownego wykorzystywania przez użytkownika, informacji sektora publicznego pozyskanej ze strony www.pse.pl, a następnie przetworzonej przez użytkownika w całości lub w części, użytkownik zobowiązuje się dokonać przedmiotowego przetworzenia w taki sposób, aby nie wprowadzić osób trzecich w błąd.

  5) PSE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia przez użytkownika informacji sektora publicznego, którą następnie użytkownik przekazuje w formie przetworzonej osobom trzecim.

  6) W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje sektora publicznego, lub ich części, opublikowane na stronie www.pse.pl będą stanowiły utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) lub będą stanowiły bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2010r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), użytkownik będzie miał prawo ponowniewykorzystywać przedmiotowe informacje, pod warunkiem nienaruszenia prawa własności intelektualnej i praw autorskich przysługujących podmiotom trzecim.

  7) PSE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie przez użytkownika informacji sektora publicznego będących utworem lub bazą danych, w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące użytkownikowi.

  8) PSE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie przez użytkownika informacji sektora publicznego pozyskanych ze strony www.pse.pl, w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

  9) Powtórne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, udostępnionych na stronie internetowej pod adresem www.pse.pl znajdujących się w BIP lub udostępnioną poza BIP jest bezpłatne.

  10) PSE S.A. może określić dodatkowe lub inne warunki ponownego wykorzystywania przez użytkownika, informacji opublikowanych na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem www.pse.pl znajdujących się w BIP lub udostępnionych poza BIP, przy opublikowaniu tych informacji.

  III. Tryb wnioskowy
  Użytkownik zwraca się do PSE S.A. z wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w następujących przypadkach :

  1. informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej PSE S.A., albo
  2. informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób, niż określony w lit. a) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, albo
  3. użytkownik zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo
  4. informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

  1) Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego opracowany na podstawie art. 21 ust. 3. znajduje się pod linkiem – wzór wniosku.

  2) Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zostać przesłany na adres: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Departament Przesyłu, ul. Warszawska 165; 05-520 Konstancin – Jeziorna.

  3) W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  4) Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazywaniu informacji oraz o nowym terminie odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  5) W wyniku merytorycznego rozpoznania wniosku PSE S.A.:

  1. przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, bądź
  2. odmawia w drodze decyzji ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

  6) W odpowiedzi na ofertę wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty:

  1. zawiadomić PSE S.A. o przyjęciu oferty,
  2. złożyć sprzeciw.

  Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
  W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
  Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

  7) Na warunkach oraz zgodnie z art. 17 Ustawy, za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania może zostać nałożona opłata, jeżeli przygotowanie informacji w sposób lub formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty określana jest w ofercie, o której mowa w pkt. 5) powyżej.

Rejestr Zmian