Powrót

Komunikat OSP z dnia 06 stycznia 2009 r. dotyczący stosowania Taryfy dla energii elektrycznej

7 stycznia 2009, 00:00

Komunikat OSP z dnia 06 stycznia 2009 r. dotyczący stosowania Taryfy dla energii elektrycznej
Zważywszy na:

1. Fakt, iż postępowanie administracyjne wszczęte przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia Taryfy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. na 2009 r. nie zostało zakończone (nie została wydana decyzja przez Prezesa URE) i tym samym nowa Taryfa nie została wprowadzona do stosowania od dnia 1 stycznia 2009 r.,

2. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 37/2008 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009 wydany w dniu 19 grudnia 2008 r., zwany dalej „Komunikatem”,

3. Zapisy art. 47 ust. 2c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm,)

4. Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA z dnia 23 grudnia 2008 r. dotyczący wysokości stawek opłaty przejściowej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna informują, że w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie  nowej Taryfy, będą stosowały w rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania, z wyłączeniem opłaty przejściowej, Taryfę dla energii elektrycznej PSE-Operator S.A. na rok 2008,  zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr. DTA-4211-20(17)/2007/4988/IV/BT-S z dnia 17 grudnia 2007 r. oraz zmienioną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr. DTA-4211-15(7)/2008/4988/IV/BT-S z dnia 14 marca 2008 r. O terminie wejścia w życie nowej Taryfy poinformujemy odrębnym komunikatem.

Zgodnie z ww. Komunikatem z dnia 23 grudnia 2008 r., wymienionym w pkt 4 powyżej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA , w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia poprzedzającego wprowadzenie w życie nowej Taryfy będą stosowały w rozliczeniach opłaty przejściowej stawki, o których mowa w powyższym Komunikacie.