Powrót

Komunikat OSP z dnia 11 czerwca 2010 r. dotyczący IRiESP

11 czerwca 2010, 00:00

Komunikat OSP z dnia 11 czerwca 2010 r. dotyczący IRiESP
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 11 maja 2010 r., zakończył w dniu 25 maja 2010 r. proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej zwanej "IRiESP"), opracowanej celem dostosowania jej zapisów do wymagań przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104). Zgodnie z powołanym wyżej komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących projektu opracowanej IRiESP.W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP, zgodnie z art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne w związku z art. 14 ust. 1 powołanej powyżej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 11 czerwca 2010 r. do zatwierdzenia IRiESP wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących IRiESP, zawierającym informację o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.Przedłożona przez OSP do zatwierdzenia Prezesowi URE IRiESP wraz z powołanym powyżej Raportem, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP.