Powrót

Komunikat OSP z dnia 4 listopada 2005r. dot. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

4 listopada 2005, 00:00

Komunikat OSP z dnia 4 listopada 2005r. dot. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator systemu przesyłowego uprzejmie informuje, że Zarząd PSE-Operator S.A. po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi przyjął nową wersję przedmiotowej części IRiESP i wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, przedłożył tę wyodrębnioną część Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w dniu 3 listopada 2005 r. do zatwierdzenia w drodze decyzji przez Prezesa URE.

Operator systemu przesyłowego, przedkładając Prezesowi URE do zatwierdzenia IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, przekazał jednocześnie Prezesowi URE informację o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach do projektu przedmiotowej części IRiESP oraz sposobie ich uwzględnienia. Wyniki procesu konsultacji w zakresie IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zawarte zostały w dokumencie „Raport OSP z konsultacji projektu IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi”.

Ponadto Zarząd PSE-Operator S.A. po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci przyjął ostateczny projekt tej części IRiESP. Wyniki procesu konsultacji w zakresie IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zawarte zostały w dokumencie „Raport OSP z konsultacji projektu IRiESP-Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”.

W związku z prowadzonym przed Prezesem URE postępowaniem o zatwierdzenie IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, datę wejścia w życie IRiESP -Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zgodnie z trybem przewidzianym w tej części IRiESP, Zarząd PSE-Operator S.A. określi w drodze odrębnej uchwały.

O podjęciu powyższej uchwały operator  systemu przesyłowego poinformuje odrębnym komunikatem.

Operator systemu przesyłowego informuje, że ostateczny projekt IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, która to część została przedłożona Prezesowi URE do zatwierdzenia, a także Raporty z procesu konsultacji projektów obu części zostały umieszczone na stronie internetowej operatora systemu przesyłowego pod adresem www.pse.pl.

Jednocześnie PSE-Operator S.A. uprzejmie dziękuje za liczne uwagi i propozycje zapisów zgłoszone przez użytkowników systemu w trakcie okresu przewidzianego na konsultacje poszczególnych części IRiESP.