Powrót

Komunikat prasowy

19 października 2012, 00:00

Komunikat prasowy

Bezpieczne rezerwy mocy przed okresem zimowym.

W związku z artykułem opublikowanym w dniu 19.10.2012 roku w Dzienniku Gazeta Prawna pod alarmującym tytułem „Zimą będzie brakować prądu”, PSE Operator informuje:

Rezerwy mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym są na poziomie wystarczającym do zachowania norm wynikających z regulacji systemowych. Planowany bilans mocy na okres zimowy 2012/2013 przewiduje wystarczający poziom nadwyżki mocy dostępnej dla Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). Pozwoli to na utrzymywanie w sposób ciągły niezbędnej bieżącej rezerwy operacyjnej.Dostępny poziom rezerw jest inny w każdym dniu i w każdej godzinie. Zdarza się, że bieżące rezerwy minimalnie spadają poniżej wymaganego poziomu bieżących rezerw mocy, jednak są to sytuacje bardzo rzadkie i związane z wystąpieniem sytuacji ekstremalnych, takich jak nałożenie się wysokiego zapotrzebowania (np. w związku z utrzymywaniem się bardzo niskich temperatur) i znacznych nieplanowych ubytków mocy dyspozycyjnej (np. w związku z awariami w elektrowniach).

Nawet gdy posiadane rezerwy mocy nie zawsze dają Operatorowi Systemu Przesyłowego pełen komfort, jeśli chodzi o pracę systemu elektroenergetycznego i zdarzają się sytuacje, że bezwzględnie wymagany poziom rezerw jest nieznacznie niedotrzymany, nie można tego utożsamiać z zagrożeniem wystąpienia deficytu prądu.

W takiej sytuacji PSE Operator dysponuje wachlarzem narzędzi o charakterze nadzwyczajnym, takimi jak:

  • polecenia interwencyjnej pracy jednostek wytwórczych, które nie podlegają centralnemu dysponowaniu,
  • pozyskanie brakującej energii elektrycznej u sąsiednich operatorów.

PSE Operator przygotowuje również rozszerzenie zestawu działań nadzwyczajnych o umowy z odbiorcami instytucjonalnymi gotowymi do redukcji poboru mocy na polecenie OSP; rozwiązanie coraz częściej stosowane w Europie i na świecie.  

Wyżej wymienione potencjalne działania nadzwyczajne, z natury rzeczy są realizowane w krótkich okresach, nie należy więc zakładać istotnego (odczuwalnego przez odbiorców) wzrostu kosztów świadczenia usług przesyłowych przez PSE Operator.

PSE Operator ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pracy KSE także w najbardziej niekorzystnych warunkach krajowego bilansu mocy.  Należy wyraźnie  zaznaczyć, że ewentualny brak wystarczających krajowych zdolności wytwórczych nie może być bezpośrednią  przyczyną rozległej awarii systemowej typu black-out.

Powyższe informacje, zostały przekazane autorowi w/w artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej przed jego opublikowaniem, jednak nie zostały w należyty sposób wykorzystane w publikacji. PSE Operator, jako firma odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Energetycznego, z niepokojem przyjmuje fakt publikacji nierzetelnych informacji, wzbudzających niepokój w tak ważnej społecznie kwestii.

***

PSE Operator S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej siecią przesyłową najwyższych napięć – 220 kV i 400 kV - przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także przy zastosowaniu obiektywnych i transparentnych zasad zapewniających równe traktowanie stron oraz przy należytym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Zadaniem Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. W tym celu Spółka prowadzi działania służące odpowiedniej eksploatacji istniejącej infrastruktury sieciowej oraz intensyfikuje wdrażanie projektów inwestycyjnych dla harmonijnej jej rozbudowy.

Więcej informacji na stronie: www.pse.pl

Osoba do kontaktu:

Sławomir Smoktunowicz, Rzecznik Prasowy

Tel. +48 22 242 22 57, Slawomir.Smoktunowicz@pse-operator.pl