Powrót

Komunikat PSE-Operator S.A. w sprawie raportu końcowego z badania awarii napięciowej w dniu 26 czerwca 2006 r. oraz programu działań, podejmowanych dla zapobieżenia stanom zagrożenia w przyszłości.

21 lutego 2007, 00:00

Komunikat PSE-Operator S.A. w sprawie raportu końcowego z badania awarii napięciowej w dniu 26 czerwca 2006 r. oraz programu działań, podejmowanych dla zapobieżenia stanom zagrożenia w przyszłości.
PSE-Operator informuje, że Zespół pod kierownictwem Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej opracował \"Raport końcowy z analizy awarii napięciowej w dniu 26 czerwca 2006 r.\". Raport dotyczy głównie zagadnień technicznych i zawiera opis warunków pracy systemu przed wystąpieniem awarii, ustalenia dotyczące przyczyn i przebieg awarii oraz ocenę doraźnych działań podjętych celem jej likwidacji. Ponadto, w raporcie przedstawiono wnioski i zalecenia, których realizacja jest zdaniem autorów niezbędna dla zminimalizowania ryzyka wystąpienia podobnej awarii w przyszłości.

W opracowaniu Raportu autorzy wykorzystali m.in. ustalenia PSE-Operator zawarte w dokumencie: \"Awaria napięciowa w KSE w dniu 26.06.2006r. Raport wstępny\", wyniki prac komisji poawaryjnych powołanych w elektrowniach Ostrołęka i Kozienice, a także wyniki późniejszych prac analitycznych, które bazowały na modelach szczegółowo odtworzonych stanów systemu w poszczególnych fazach awarii. Te ostatnie prace zostały wykonane przez Instytut Energetyki o/Gdańsk z wykorzystaniem danych otrzymanych ze spółek dystrybucyjnych i elektrowni a następnie poddane ocenie ekspertów z Katedry Elektroenergetyki wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Należy podkreślić, że wcześniejsze raporty, dotyczące awarii napięciowej w KSE w dniu 26 czerwca 2006r zostały opracowane w oparciu o niepełną wiedzę o awarii. Odnosi się to także do „Raportu Końcowego z prac zespołu ds. analizy zakłóceń w systemie elektroenergetycznym w 2006 roku”, opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 23 listopada 2006 r. Zawarte w wymienionym tu raporcie wyjaśnienia przyczyn awarii, a szczególnie określenie zdarzenia inicjującego, okazały się niedostateczne, a w istocie błędne.

Pełny tekst Raportu (z załącznikami) został przekazany organom nadzorującym działalność Operatora Systemu Przesyłowego oraz podmiotom, których bezpośrednio dotyczy. Wraz z komunikatem przedstawiamy podstawową część Raportu Końcowego (bez załączników). Dodatkowo, dla przekazania pełnego obrazu, przedstawiamy raport wstępny PSE-Operator przekazany do Ministerstwa Gospodarki jeszcze w pierwszej połowie lipca 2006. Dokument ten ma charakter wyłącznie historyczny i prezentuje stan wiedzy PSE-Operator bezpośrednio po awarii.
Jednocześnie informujemy, że wyniki szczegółowych analiz dotyczących przebiegu awarii oraz oceny działania poszczególnych układów regulacji będą prezentowane w ramach planowanych w tym roku konferencji naukowo-technicznych.  

Dla uniknięcia zagrożenia wystąpienia podobnej awarii w przyszłości PSE-Operator podjął szereg niezbędnych działań zaradczych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  • Trwa proces przetargowy na instalację nowych źródeł mocy biernej w stacjach sieci przesyłowej zlokalizowanych w północnej części kraju
  • W ramach postępowania publicznego prowadzone są negocjacje z wybranymi wytwórcami w sieci dystrybucyjnej dotyczące ich pracy interwencyjnej na polecenie OSP.
  • Prowadzone są uzgodnienia z wybranymi spółkami dystrybucyjnymi w sprawie instalacji dodatkowych statycznych źródeł mocy biernej zlokalizowanych w sieci dystrybucyjnej.
  • Trwają prace wdrożeniowe nowego oprogramowania dla bieżącej oceny stabilności napięciowej w KSE
  • Prowadzone są rozmowy dotyczące nowych zasad współpracy operatorskiej po wydzieleniu OSD ze spółek dystrybucyjnych.

W 2006 roku, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, utworzony został specjalny fundusz celowy z przeznaczeniem na realizację celów wskazanych w Rozporządzeniu nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej z dnia 26 czerwca 2003 roku.

Zgromadzone na specjalnym funduszu celowym PSE-Operator S.A. środki będą wydatkowane na finansowanie nakładów inwestycyjnych PSE-Operator S.A., tj. na budowę, rozbudowę i modernizację połączeń międzysystemowych po uzyskaniu własności majątku przesyłowego. Warunkiem koniecznym dla przyspieszenia realizacji inwestycji jest przeniesienie majątku przesyłowego do PSE-Operator S.A.
PSE-Operator S.A. wielokrotnie wskazywał już i będzie podtrzymywał swoje stanowisko w zakresie niezbędnych zmian legislacyjnych. Jako najistotniejsze uważamy wprowadzenie zmian ułatwiających realizację inwestycji liniowych, czyli uregulowanie tzw. „prawa drogi”.

Wcześniejsze próby zwrócenia uwagi na konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych i legislacyjnych oraz przeprowadzenia najpilniejszych inwestycji sieciowych nie odnosiły oczekiwanego przez OSP skutku.

Niezależnie od wyżej wymienionych, PSE-Operator niezwłocznie po wystąpieniu awarii podjął wszelkie dostępne działania o charakterze organizacyjnym oraz szkoleniowym dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy KSE. O działaniach tych PSE-Operator informował w swoich komunikatach.