Powrót

Komunikat PSE S.A. dotyczący realizacji projektu obejmującego swym zakresem pozyskiwanie danych od pierwotnych właścicieli danych i przekazywanie ich do publikacji na platformie informacyjnej ENTSO-E zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 543/2013

3 września 2014, 00:00

Komunikat PSE S.A. dotyczący realizacji projektu obejmującego swym zakresem pozyskiwanie danych od pierwotnych właścicieli danych i przekazywanie ich do publikacji na platformie informacyjnej ENTSO-E zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 543/2013
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE”) jako operator systemu przesyłowego (dalej „OSP”) zawiadamiają, że realizują projekt obejmujący swym zakresem pozyskiwanie danych od użytkowników systemu i przekazywanie ich do publikacji na centralnej platformie informacyjnej na rzecz przejrzystości, która będzie administrowana przez stowarzyszenie europejskich operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E.

Realizacja tego projektu wiąże się z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 543/2013 w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 (dalej „Rozporządzenie”). Rozporządzenie to wskazuje organizację ENTSO-E, jako odpowiedzialną za zbudowanie centralnej platformy informacyjnej na rzecz przejrzystości oraz za publikację na platformie informacyjnej danych rynkowych. Równocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem pierwotni właściciele danych, tj. podmioty odpowiedzialne za tworzenie danych – w tym wytwórcy oraz odbiorcy energii, są zobowiązani do przekazywania do operatora sieci przesyłowej kompletu wymaganych danych. OSP po pozyskaniu odpowiednich danych jest odpowiedzialny za ich dostarczenie do ENTSO-E celem ich publikacji. Przedmiotowe dane powinny być przekazywane przez pierwotnych właścicieli danych niezwłocznie, aby możliwe było ich terminowe dostarczenie przez PSE do ENTSO-E. Pozwoli to na wywiązanie się z obowiązków publikacyjnych nałożonych przez Rozporządzenie na pierwotnych właścicieli danych oraz PSE.

W związku z powyższym, podmioty (w rozumieniu Rozporządzenia - pierwotni właściciele danych), których dotyczy obowiązek udostępniania danych wymaganych Rozporządzeniem proszone są o kontakt z PSE w celu ustalenia zakresu i sposobu przekazywania danych. Rozpoczęcie publikacji danych na centralnej platformie informacyjnej na rzecz przejrzystości nastąpi 5 stycznia 2015 r.

Osobą do kontaktu po stronie PSE jest Hubert Redkowiak, tel. 22 242 13 54, hubert.redkowiak@pse.pl oraz Krzysztof Mucha tel. 22 242 14 19, krzysztof.mucha@pse.pl.

Szczegółowe informacje w sprawie Rozporządzenia oraz jego implementacji zamieszczono poniżej: