Powrót

Komunikat w sprawie aneksów umów o świadczenie usług przesyłowych z Przedsiębiorstwami Obrotu

28 listopada 2005, 00:00

Komunikat w sprawie aneksów umów o świadczenie usług przesyłowych z Przedsiębiorstwami Obrotu
Nawiązując do komunikatu Operatora Systemu Przesyłowego (dalej \"OSP\") z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zasad skoordynowanych przetargów na rezerwację zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej uprzejmie informujemy, że wprowadzenie w życie dokumentu \"Rules for coordinated auctions of transmission capacity at the common borders of ČEPS, a.s., E.ON Netz GmbH, PSE-Operator S.A., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Vattenfall Europe Transmission GmbH for the year 2006\", wymagać będzie, dokonania z datą obowiązywania od 1 stycznia 2006 r., aktualizacji postanowień umów o świadczenie usług przesyłowych (dalej \"umów przesyłowych\").

Powyższa aktualizacja dotyczyć będzie wszystkich umów przesyłowych zawartych pomiędzy PSE-Operator S.A. a poszczególnymi kontrahentami, będącymi uczestnikami wymiany międzysystemowej (tj. podmiotami posiadającymi zawartą z OSP umowę przesyłową regulującą warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej).

W związku z powyższym OSP opracował projekt aneksu do standardowej umowy przesyłowej z kontrahentem PSE-Operator S.A. typu Przedsiębiorstwo Obrotu, który to dokument w dniu 28 listopada 2005 r. został opublikowany na naszej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl. Standardowa umowa, na podstawie której przygotowano projekt w/w aneksu jest zamieszczona na stronie internetowej OSP w dziale Wzory wniosków i umów, pod nazwą \"Standard Umowy przesyłowej dla Przedsiębiorstw Obrotu 01.03.2005 r.\". Tym samym informujemy, że na podstawie przedmiotowego projektu aneksu w najbliższych dniach zostaną dla wszystkich naszych kontrahentów, będących uczestnikami wymiany międzysystemowej, opracowane indywidualne aneksy do umów przesyłowych. Przewidujemy, że aneksy te zostaną opracowane i przesłane do Państwa w terminie do 12 grudnia 2005 r.

Jednocześnie informujemy, że OSP opracował tekst jednolity standardowej umowy przesyłowej dla kontrahenta PSE-Operator S.A. typu Przedsiębiorstwo Obrotu, który również w dniu 28 listopada 2005 r. został opublikowany na naszej stronie internetowej. Tekst ten wprowadza również zmiany wynikające z faktu, że obok PSE-Operator S.A. stroną umów przesyłowych jest również PSE S.A. Przedmiotowy standard umowy będzie stanowił podstawę do opracowania umów przesyłowych dla naszych potencjalnych kontrahentów typu Przedsiębiorstwo Obrotu, którzy w przyszłości złożą wniosek o zawarcie umowy przesyłowej lub wniosek o uczestnictwo w wymianie międzysystemowej.