Powrót

Komunikat w sprawie funkcjonowania rynku bilansującego w pierwszym miesiącu po wejściu w życie IRiESP w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 10 lutego 2006 r.

13 lipca 2006, 00:00

Komunikat w sprawie funkcjonowania rynku bilansującego w pierwszym miesiącu po wejściu w życie IRiESP w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 10 lutego 2006 r.
Od 1 czerwca 2006 r. rynek bilansujący energii elektrycznej funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi przez operatora systemu przesyłowego w części instrukcji ruchu eksploatacji sieci przesyłowej dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.Do najistotniejszych z wdrożonych nowych rozwiązań należy zaliczyć zmiany dotyczące:
  • rozliczeń energii bilansującej planowanej, energii awarii oraz energii ograniczeń elektrownianych,
  • zasad wyznaczania cen rozliczeniowych odchylenia: CROs i CROz i odstąpienie od stosowania strefy nieczułości niezbilansowania,
  • wprowadzenia grupowego bilansowania handlowego.

Na podstawie analizy wyników działania rynku bilansującego po wdrożeniu nowej IRiESP, można stwierdzić, że implementacja zawartych w niej rozwiązań przebiegła pomyślnie. Nie odnotowano istotnych zakłóceń w realizacji procesów rynku bilansującego. Wystąpiły jedynie pewne opóźnienia w wykonaniu poszczególnych czynności, co było spowodowane prowadzeniem szczegółowych, wykraczających poza standardowe procedury kontrolne, weryfikacji poprawności uzyskiwanych wyników i podejmowaniem niezbędnych działań zaradczych, w wymagających tego przypadkach. Ze względu na duży zakres zmian zasad funkcjonowania rynku bilansującego w stosunku do poprzednio obowiązujących rozwiązań, rozszerzone procedury kontrolne będą stosowane do końca sierpnia 2006 r.
Obecnie nie jest jeszcze możliwe dokonanie oceny jakościowej działania rynku bilansującego według nowych zasad ze względu na zbyt krótki okres stosowania nowych rozwiązań. Dotychczasowe rezultaty mogą wynikać z przejściowego charakteru występujących zjawisk i w związku z tym formułowanie ocen na ich podstawie byłoby obarczone ryzykiem popełnienia istotnych błędów. Jednak wartości podstawowych wskaźników na rynku bilansującym, takich jak koszty oraz ceny (dostępne na stronie internetowej: www.pse.pl) wskazują z dużym prawdopodobieństwem na osiągnięcie efektów, zgodnych z przyjętymi założeniami. Szczegółowa ocena zostanie dokonana po kilkumiesięcznym okresie funkcjonowania rynku bilansującego według nowych zasad.
Zakończenie wdrażania rozwiązań zawartych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej w części zatwierdzonej przez Prezesa URE oznacza, iż kontynuowane będą prace nad dalszym rozwojem rynku bilansującego. Ich celem będzie przygotowanie systemowych rozwiązań dla tego segmentu rynku energii elektrycznej, pozwalających na dalszą poprawę jakości uzyskiwanych wyników, w tym dążenie do:

(i) optymalnego, w sensie kosztowym, bieżącego wykorzystywanie zasobów systemu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracy systemu,

(ii) zapewnienia bodźców ekonomicznych do obniżania kosztów wytwarzania energii oraz

(iii) zapewnienia sygnałów ekonomicznych do inwestowania w źródła wytwórcze i rozwój sieci.


Warszawa, dnia 13 lipca 2006 r.