Powrót

Komunikat w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP

19 września 2014, 00:00

Komunikat w sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

W toku postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/12/2014, Prezes URE wezwał OSP do zmodyfikowania przedmiotowej karty aktualizacji poprzez wprowadzenie rozwiązania systemowego w zakresie mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy, które zapewni stabilność wykonania budżetu tego mechanizmu w okresie adekwatnym do Taryfy OSP oraz zminimalizuje wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie tego mechanizmu. Równocześnie Prezes URE wezwał OSP do ponownego przeprowadzenia procesu konsultacji zmodyfikowanej karty aktualizacji z użytkownikami systemu.

W związku z powyższym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 19 września 2014 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem, w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektu ww. Karty aktualizacji, OSP informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 3 października 2014 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2538, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie, dołączonym do niniejszego komunikatu i dostępnym w zakładce „Dokumenty”.